Additionele artikelen

Inhoudsopgave van deze pagina:

I: Vervallen

Vervallen.

II: Vervallen

Vervallen.

III: - Vervallen -

Vervallen

IV: Wijziging Statuut

In artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding <<1.>> voor het eerste lid.

V: Herziening Grondwet

 • 1. 
  Artikel 137 van de Grondwet zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit artikel, blijft van kracht ten aanzien van een voorstel tot verandering in de Grondwet waarvan de wet die verklaart dat zij in overweging zal worden genomen, is bekendgemaakt vóór de datum waarop de Tweede Kamer is gekozen die zitting heeft op de datum van inwerkingtreding van dit artikel.
 • 2. 
  Indien een wijziging van artikel 137 van de Grondwet in werking is getreden die ertoe strekt dat de Staten-Generaal in verenigde vergadering een voorstel tot verandering in de Grondwet in tweede lezing overwegen, komt het derde lid van artikel 137 van de Grondwet te luiden:
 • 3. 
  Nadat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, is samengekomen, overwegen de Staten-Generaal in verenigde vergadering in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien zij gedurende de zittingsduur van de in de eerste volzin bedoelde Tweede Kamer geen besluit nemen over het voorstel, vervalt dit van rechtswege.
 • 3. 
  Dit additionele artikel vervalt op een bij wet te bepalen tijdstip, nadat de behandeling van voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste en het tweede lid is afgerond.

VI: Bepaling over de verkiezingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

 • 1. 
  Artikel 55 naar de tekst van 2017 blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.
 • 2. 
  Dit additionele artikel vervalt op de dag waarop de termijn, bedoeld in het eerste lid, eindigt.

VII: - Vervallen -

Vervallen

VIII: - Vervallen -

Vervallen

IX: Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

X: - Vervallen -

Vervallen

XI: - Vervallen -

Vervallen

XII: - Vervallen -

Vervallen

XIII: - Vervallen -

Vervallen

XIV: - Vervallen -

Vervallen

XV: - Vervallen -

Vervallen

XVI: - Vervallen -

Vervallen

XVII: - Vervallen -

Vervallen

XVIII: - Vervallen -

Vervallen

XVIII: - Vervallen -

Vervallen

XIX: Bepaling omtrent formulieren

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

XX: - Vervallen -

Vervallen

XXI: - Vervallen -

Vervallen

XXII: - Vervallen -

Vervallen

XXIV: - Vervallen -

Vervallen

XXV: - Vervallen -

Vervallen

XXVI: - Vervallen -

Vervallen

XXVII: - Vervallen -

Vervallen

XXVIII: - Vervallen -

Vervallen

XXIX: - Vervallen -

Vervallen

XXX: - Vervallen -

Vervallen


Toelichting

De bij de Grondwet behorende additionele artikelen bevatten, anders dan de Grondwet zelf, bijzondere voorschriften voor een overgangsperiode na de algehele herziening van de Grondwet in 1983.

Verreweg de meeste van deze artikelen zijn inmiddels komen te vervallen, aangezien ze zijn uitgewerkt. (*)

Enkele additionele artikelen blijven hun betekenis houden, onder meer omdat de benodigde wetgeving nog niet tot stand is gekomen (de artikelen IX en XIX). Deze artikelen zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen bij de grondwetsartikelen waarop zij betrekking hebben.