Artikel 115: Administratief beroep

114
Artikel 115
116

Ten aanzien van de in artikel 112 i, tweede lid, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld.


In andere talen:

English

Appeal to a higher administrative authority shall be admissible in the case of the disputes referred to in Article 112, paragraph 2.

Français

Un recours administratif peut être ouvert pour les litiges visés à l'article 112, paragraphe 2.

Deutsch

In Bezug auf die in Artikel 112 Absatz 2 bezeichneten Streitigkeiten ist Verwaltungsbeschwerde möglich.

Español

Podrá interponerse recurso administrativo con respecto a los conflictos a que se refiere el apartado segundo del artículo 112.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Als een burger het niet eens is met een beslissing van een bestuursorgaan, kan en moet hij soms bij een ander bestuursorgaan in beroep gaan. Dat wordt administratief beroep genoemd.

Na administratief beroep is vrijwel altijd beroep op een rechter mogelijk.

2.

Formele toelichting

Als het gaat om geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, heeft de wetgever grondwettelijk gezien de mogelijkheid administratief beroep (d.w.z. beroep op een instantie binnen het bestuur) open te stellen. Deze in artikel 115 geregelde mogelijkheid van administratief beroep, waarvan het beroep op de Kroon het belangrijkst is, heeft aan betekenis ingeboet door de jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten van de mens.

Bijna altijd zal na administratief beroep nog de mogelijkheid van beroep op een rechter moeten openstaan. Thans is over de gehele linie beroep op de (administratieve) rechter mogelijk.

3.

In eenvoudig Nederlands

In het tweede deel van artikel 112 staat dat ook anderen dan de rechterlijke macht een beslissing kunnen nemen over een verschil van mening. Dit kan een overheidsbestuur zijn.

Uitleg

Soms heb je een verschil van mening met de overheid. Meestal kun je dan naar de rechter om gelijk te krijgen. Maar soms staat er in de wet dat je niet naar de rechter mag. En dat de overheid zelf de beslissing moet nemen.

In de Grondwet staat dus dat de burger niet altijd het recht heeft om naar de rechter te gaan als je een verschil van mening hebt met de overheid. Het Europese Mensenrechtenhof vindt dat burgers die ruzie hebben met de overheid meestal wel naar de onafhankelijke rechter moeten kunnen gaan.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1983

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid i, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld.

1987: art 115, 1995: art 115, 1999: art 115, 2000: art 115, 2002: art 115, 2005: art 115, 2006: art 115, 2008: art 115, 2017: art 115, 2018: art 115, 2022: art 115