Artikel 138: Aanpassing ongewijzigde bepalingen

137
Artikel 138
139
 • 1. 
  Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet:
  • a. 
   de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast;
  • b. 
   de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften worden gewijzigd.
 • 2. 
  Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Before Bills to amend the Constitution which have been given a second reading have been ratified by the King, provisions may be introduced by Act of Parliament whereby:
  • a. 
   the proposals adopted and the unamended provisions of the Constitution are adjusted to each other as required;
  • b. 
   the division into chapters, sections and articles and the headings and numbering thereof are modified.
 • 2. 
  A Bill containing provisions as referred to under paragraph 1(a) shall be passed by the two Houses only if at least two-thirds of the votes cast are in favour.

Français

 • 1. 
  Avant que les projets portant modification de la Constitution adoptés en seconde lecture soient sanctionnés par le Roi, la loi peut :
 • a) 
  harmoniser pour autant que nécessaire les projets adoptés et les dispositions restées inchangées de la Constitution ;
 • b) 
  modifier la division en chapitres, sections et articles, ainsi que leur ordonnance et les titres.
 • 2. 
  Les Chambres ne peuvent adopter un projet de loi portant des dispositions comme visées au paragraphe 1, sous a qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Deutsch

 • 1. 
  Bevor die in zweiter Lesung angenommenen Vorlagen zur Änderung der Verfassung vom König bestätigt werden, können durch Gesetz:
  • a) 
   die angenommenen Vorlagen und die unveränderten Verfassungsbestimmungen soweit wie nötig aufeinander abgestimmt werden;
  • b) 
   die Einteilung in Kapitel, Paragraphen und Artikel, deren Anordnung sowie die Überschriften geändert werden.
 • 2. 
  Eine Gesetzesvorlage, die Bestimmungen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a enthält, können die Kammern nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen annehmen.

Español

 • 1. 
  Antes de que los proyectos de reforma constitucional aprobados en segunda lectura sean sancionados por el Rey, se podrá mediante ley: a. armonizarse en la medida que sea necesario los proyectos aprobados y las disposiciones inalteradas de la Constitución;
 • b. 
  modificar la división y el lugar de los capítulos, apartados y artículos, así como los títulos;
 • 2. 
  Para la adopción de un proyecto de ley que contenga disposiciones del tipo descrito en el apartado primero bajo la letra a se requerirá una mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Als een grondwetsherziening uit een reeks verschillende wetsvoorstellen bestaat, kan verwerping van een of meer voorstellen tot gevolg hebben dat de gewijzigde en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet niet meer goed op elkaar aansluiten.

Voordat de wijzigingen door de koning zijn bekrachtigd kunnen de gewijzigde en ongewijzigde artikelen in een wet op elkaar worden afgestemd. Bij wet kan ook de indeling van de Grondwet worden gewijzigd. Voor dergelijke wetten zijn ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen van beide kamers nodig. Het mag hierbij alleen gaan om noodzakelijke wijzigingen van technische aard.

Bij de grondwetsherziening van 1983 zijn vier van zulke aanpassingswetten tot stand gebracht.

2.

Formele toelichting

Indien een grondwetsherziening uit een reeks afzonderlijke wetsvoorstellen bestaat, kan verwerping van een of meer voorstellen tot gevolg hebben dat de gewijzigde en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet niet meer goed op elkaar aansluiten.

Daarom wordt in artikel 138 de wetgever bevoegd verklaard om voor de bekrachtiging van de in tweede lezing aangenomen voorstellen een wet vast te stellen waarbij de ongewijzigd gebleven grondwetsbepalingen en de aangenomen herzieningsvoorstellen voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast en de indeling van de Grondwet wordt gewijzigd.

Voor een dergelijke wet zijn ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen nodig. Het mag hierbij alleen gaan om noodzakelijke wijzigingen van technische aard.

Bij de grondwetsherziening van 1983 zijn vier van zulke aanpassingswetten tot stand gebracht.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Nadat de Eerste en Tweede Kamer de voorstellen hebben aangenomen, moeten de ministers en de Koning hun handtekening onder de wet zetten. Voordat zij dit doen kunnen de regering en de Eerste en Tweede Kamer beslissen over kleine veranderingen. Deze kleine veranderingen staan in de wet:
  • a) 
   zij kunnen beslissen de niet veranderde artikelen van de Grondwet aan te passen aan de nieuwe artikelen;
  • b) 
   zij kunnen beslissen de structuur van de Grondwet en de titels van de artikelen te veranderen.
 • 2. 
  De Eerste en Tweede Kamer kunnen niet veranderde artikelen van de Grondwet alleen aanpassen aan de nieuwe artikelen als twee derde van het aantal stemmen of meer hier voor zijn.

Uitleg

Als je een artikel van de Grondwet verandert, kan dat gevolgen hebben voor andere artikelen in de Grondwet. Misschien moet je een ander artikel anders schrijven. Of misschien verandert de nummering van de Grondwet.

In dit artikel staat hoe de regering en de Eerste en Tweede Kamer dit moeten doen

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1972

Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden goedgekeurd, kunnen bij de wet:

a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast:

b. de indeling in hoofdstukken, afdelingen, paragrafen en artikelen, de opschriften en de nummering van de artikelen worden gewijzigd.

Het ontwerp van een wet, houdende bepalingen als bedoeld onder a, kunnen de Kamers der Staten-Generaal niet aannemen dan met twee derden van de uitgebrachte stemmen.

1983
 • 1. 
  Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet:
  • a. 
   de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast;
  • b. 
   de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften worden gewijzigd.
 • 2. 
  Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
1987: art 138, 1995: art 138, 1999: art 138, 2000: art 138, 2002: art 138, 2005: art 138, 2006: art 138, 2008: art 138, 2017: art 138, 2018: art 138, 2022: art 138