Artikel 139: Bekendmaking; inwerkingtreding

138
Artikel 139
140

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.


In andere talen:

English

Amendments to the Constitution passed by the States General and ratified by the King shall enter into force immediately after they have been published.

Français

Les modifications de la Constitution adoptées par les États généraux et sanctionnées par le Roi entrent en vigueur immédiatement après leur publication.

Deutsch

Die von den Generalstaaten angenommenen und vom König bestätigten Verfassungsänderungen treten sofort nach ihrer Verkündung in Kraft.

Español

Las modificaciones en la Constitución, aprobadas por los Estados Generales y sancionadas por el Rey, entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Grondwetswijzigingen treden meteen na bekendmaking in werking.

2.

Formele toelichting

Artikel 139 bepaalt dat door de Staten-Generaal aangenomen grondwetswijzigingen die door de Koning zijn bekrachtigd, direct na de bekendmaking in werking treden.

Naast de afzonderlijke wijzigingswetten wordt bij elke grondwetsherziening de gehele tekst van de herziene Grondwet bij koninklijk besluit opnieuw bekendgemaakt (artikel 141 i).

3.

In eenvoudig Nederlands

De nieuwe Grondwet geldt wanneer de Eerste en Tweede Kamer de nieuwe Grondwet hebben aangenomen, de Koning zijn handtekening heeft gezet en de regering de nieuwe Grondwet heeft bekendgemaakt.

Uitleg

Net als een gewone wet, heeft de Grondwet de handtekening van de regering en de Koning nodig. Als de regering de nieuwe Grondwet heeft bekendgemaakt, geldt de nieuwe Grondwet onmiddellijk.

4.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Uitvoerend Bewind doet dit verslag door den Druk gemeen maken, en vervaardigt, eene Publicatie, daartoe betreklijk.

1806

Dadelijk worden op de meest volledige wijze openbaar gemaakt, de Constitutioneele Wetten van Staat, met het Tractaat, den 24 Mei dezes Jaars te Parijs gesloten, tusschen Zijne Majesteit den Keizer en Koning, en de Bataafsche Republiek, zoo als dezelve hier achter zijn uitgedrukt, mitsgaders het tegenwoordig Decreet.

Dien volgens gelasten en bevelen Wij, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alomme daar zulks behoort, met last aan allen dien het aangaat, om te zorgen, dat aan den inhoud dezes stiptelijk worde voldaan.

1814

De veranderingen of bijvoegselen in de grondwet worden op dezelfde wijze afgekondigd als de gewone wetten, en plegtiglijk bij de algemeene grondwet gevoegd.

1815

De veranderingen of bijvoegselen in de Grondwet, door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plegtig afgekondigd, en bij de algemeene Grondwet gevoegd.

1840: art 232
1848

De veranderingen in de Grondwet, door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plegtig afgekondigd en bij de Grondwet gevoegd.

1887: art 197, 1917: art 197, 1922: art 199, 1938: art 204, 1948: art 205, 1953: art 212, 1956: art 212, 1963: art 212, 1972: art 212
1983

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.

1987: art 139, 1995: art 139, 1999: art 139, 2000: art 139, 2002: art 139, 2005: art 139, 2006: art 139, 2008: art 139, 2017: art 139, 2018: art 139, 2022: art 139