Artikel 29: Uitsluiting troonopvolging

28
Artikel 29
30
 • 1. 
  Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.
 • 2. 
  Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

In andere talen:

English

 • 1. 
  One or more persons may be excluded from the hereditary succession by Act of Parliament if exceptional circumstances necessitate.
 • 2. 
  The Bill for this purpose shall be presented by or on behalf of the King. The two Houses of the States General shall consider and decide upon the matter in joint session. Such a Bill shall be passed only if at least twothirds of the votes cast are in favour.

Français

 • 1. 
  Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, une ou plusieurs personnes peuvent être exclues par une loi de la succession héréditaire.
 • 2. 
  Le projet à cette fin est déposé par le Roi ou en son nom. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière. Ils ne peuvent adopter le projet qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.

Deutsch

 • 1. 
  Wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern, können durch Gesetz eine oder mehrere Personen von der Erbfolge ausgeschlossen werden.
 • 2. 
  Die entsprechende Vorlage wird vom König oder in seinem Auftrag eingebracht. Die Generalstaaten beraten und beschließen darüber in einer Vollversammlung. Für die Annahme der Vorlage ist eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Español

 • 1. 
  Cuando lo exijan circunstancias excepcionales, una o más personas podrán ser excluidas por una ley de la sucesión hereditaria.
 • 2. 
  El proyecto correspondiente será presentado por el Rey o en su nombre. Los Estados Generales deliberarán y decidirán sobre esa materia en sesión conjunta. Para la adopción del proyecto se requerirá una mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De regering i kan in uitzonderlijke omstandigheden een wetsvoorstel indienen om een of meer personen van erfopvolging uit te sluiten. Het wetsvoorstel moet door de regering worden ingediend, en mag dus geen initiatiefvoorstel i zijn.

Het wetsvoorstel moet vervolgens met een meerderheid van twee derden door een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd worden.

Gedacht moet worden aan duidelijke ongeschiktheid voor het koningsschap i door lichamelijke of geestelijke gebreken. Of aan een troonopvolger met een met de belangen van land en volk strijdige houding.

2.

Formele toelichting

Artikel 29 maakt het mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden bij wet een of meer personen van de erfopvolging uit te sluiten. De uitzonderingsmogelijkheid is wel aan een aantal voorschriften gebonden. Zo'n wet mag geen initiatiefwet zijn; het wetsvoorstel moet door de regering worden ingediend. Het wetsvoorstel moet verder met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  De regering kan een wet maken waarin staat dat één of meer troonopvolgers geen Koning mogen worden. De regering kan dit alleen in een bijzondere situatie doen.
 • 2. 
  Alleen de regering mag een voorstel doen voor zo'n wet. De Eerste en Tweede Kamer vergaderen samen over deze wet. Ze beslissen samen of ze de nieuwe wet aannemen. Ze kunnen de wet alleen aannemen als twee derde van de kamerleden het ermee eens is.

Uitleg

Wanneer zou een mogelijke troonopvolger geen Koning mogen worden? Daarvoor kan een aantal redenen zijn. Bijvoorbeeld als de troonopvolger het werk van een Koning niet kan doen omdat hij een geestelijke handicap heeft. Of als de troonopvolger het werk van een Koning niet kan doen omdat hij een ernstige lichamelijke handicap heeft. Of als de troonopvolger dingen doet die slecht zijn voor het land.

Als de regering meer dan één persoon tegelijk wil uitsluiten van het Koningschap, is er toch maar één nieuwe wet nodig. De wet kan daardoor een mogelijke troonopvolger en zijn kinderen in één keer uitsluiten.

De Eerste en Tweede Kamer mogen geen voorstel doen om iemand uit te sluiten van het Koningschap. Alleen de regering mag dat doen.

4.

Achtergronden

Van dit artikel is nog nooit gebruik gemaakt.

5.

Ontwikkeling artikel

1983
 • 1. 
  Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.
 • 2. 
  Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
1987: art 29, 1995: art 29, 1999: art 29, 2000: art 29, 2002: art 29, 2005: art 29, 2006: art 29, 2008: art 29, 2017: art 29, 2018: art 29, 2022: art 29