36468 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Marijnissen (SP) i en Temmink (SP) i en wordt momenteel verdedigd door het Tweede Kamerlid Dijk (SP) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de wet van 21 oktober 2023 (Stb. 2023, 360) heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. Het verslag is uitgebracht op 2 februari 2024.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
24 november 2023

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 21 oktober 2023 (Stb. 2023, 360) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 36160 alsmede Handelingen II 2022/2023, nr. 50, item 7, en nr. 52, item 11, en Handelingen I 2023/2024, nr. 2, items 3 en 8).

Marijnissen

Temmink

kst-36468-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 468, nr. 3

4.

Documenten

(10 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 13 februari 2024, brief, 36160; 36468; 36333, nr. J     KST36160J
Brief van de minister van BZK over het verdelingssysteem van de Spreidingswet bij een bindend referendum op provinciaal of gemeentelijk niveau - Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
1 7 februari 2024, bijlage bij 36160; 36333; nr. J     BLG1126270
Beslisnota(s) bij brief over verhouding Spreidingswet - decentraal bindend referendum (bijlage bij 36160;36333;36468,nr.J)
 
2 2 februari 2024, verslag, nr. 6     KST364686
Verslag
 
2 22 december 2023, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2023A01427 29    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 21 december 2023 -
vergadering: 21 december 2023
 
2 18 december 2023, agenda procedurevergadering, A.C.W. de Vos 2023A01427 31    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 21 december 2023 -
vergadering: 21 december 2023
 
2 14 december 2023, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 5     KST364685
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 
2 14 december 2023, brief, nr. 4     KST364684
Brief lid / fractie; Brief van het lid Dijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 29 november 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST364683
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 29 november 2023, geleidende brief, nr. 1     KST364681
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 24 november 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST364682
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.