36160 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (derde poging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 6 juli 2022 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Leijten (SP).

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 14 februari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, GroenLinks, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden voor. Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gündogan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA stemden tegen. Het ligt nu bij de Eerste Kamer. De tekst waarover de Eerste Kamer zich moet uitspreken, is vervat in het gewijzigd voorstel van wet. De memorie van antwoord is uitgebracht op 4 mei 2023.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
6 juli 2022

Volledige titel
Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

De invoering van een bindend correctief referendum in Nederland is al jarenlang onderwerp van discussie, zowel binnen als buiten het parlement. Drie staatscommissies hebben zich over het onderwerp gebogen en alle drie concludeerden ze dat een referendum een welkome aanvulling zou zijn op het Nederlandse parlementaire stelsel. De Commissie Remkes betoogde dat een bindend correctief referendum de democratie versterkt. Desalniettemin is in juni 2022 voor de tweede maal in de recente parlementaire geschiedenis een Grondwetswijziging om een correctief bindend referendum in te voeren verworpen in tweede lezing. Het belangrijkste argument voor een referendum is de versterking van onze democratie. Een groeiende groep mensen voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek en beleidsmakers. De Staatscommissie Parlementair Stelsel spreekt in dat opzicht van een ‘diplomademocratie’.1 ‘De Atlas van Afgehaakt Nederland’ laat nog duidelijker zien dat steeds meer mensen zijn afgehaakt van de democratie.2 Daarmee is de urgentie voor de invoering van een bindend correctief referendum onderstreept. Indiener vindt daarom dat er geen tijd te verliezen is en deelt de opvatting van de Staatscommissie: “Immers, indien wordt nagelaten deze verbetering en versterking tot stand te brengen, dan ligt het gevaar van erosie van de instituties van de democratische rechtsstaat op de loer.”3

De Staatscommissie deed aanbevelingen voor de voorwaarden rondom de invoering van een referendum. Sommige van deze voorwaarden horen in de Grondwet thuis, zoals de onderwerpen waar wel of geen referendum over georganiseerd kan worden, dat een uitkomstdrempel vastgesteld moet worden en dat er een inleidend verzoek moet worden gedaan. Dit behoort immers tot de principiële afwegingen of een referendum als democratisch middel kan functioneren. Indiener vindt dat de procedurele uitwerking van deze voorwaarden, in een uitvoeringswet vervat dient te worden en niet in de Grondwet. Daarom krijgt de wetgever de grondwettelijke opdracht om nadere regels te stellen. Bij de afgelopen parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Van Raak tot invoering van bindend correctief referendum werd in de beraadslagingen duidelijk dat het debat over over de principiële wenselijkheid van de mogelijkheid tot het opnemen van een referendum in de Grondwet en het debat over de procedurele uitwerking van de voorwaarden niet gescheiden bleven.4 Indiener heeft er daarom voor gekozen het initiatief te nemen voor een uitvoeringswet. Dit voorkomt dat twee discussies oneigenlijk door elkaar beïnvloed worden en geeft de richting aan waar indiener bij de uitvoering van het voorliggende voorstel aan denkt. Indiener hoopt het voorstel deze zomer te kunnen vormgeven, helder is wel dat het advies van de Staatscommissie als uitgangspunt zal worden genomen.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

5.

Documenten

(34 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 mei 2023, memorie van antwoord, nr. D     KST36160D
Memorie van antwoord van de initiatiefnemer
 
1 25 april 2023, bijlage bij nr. C     BLG1087801
Beslisnota bij de beantwoording van in het voorlopig verslag gestelde vragen (bijlage bij 36160,nr.C) -
 
1 25 april 2023, brief, nr. C     KST36160C
Brief van de minister van BZK met de beantwoording van in het voorlopig verslag gestelde vragen
 
1 29 maart 2023, voorlopig verslag, nr. B     KST36160B
Voorlopig verslag
 
2 10 maart 2023, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2022A08237 12    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 9 maart 2023 -
vergadering: 9 maart 2023
 
2 6 maart 2023, agenda procedurevergadering, 2022A08237 13    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 9 maart 2023 -
vergadering: 9 maart 2023
 
2 17 februari 2023, besluitenlijst, Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie) Commissiedebat Bouwregelgeving Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen) Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Commissiedebat Ruimtelijke Ordening Commissiedebat Staat van de volkshuisvestingRondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)Geen agendapuntenBesloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten A.C.W. de Vos 2022A08235 13    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 februari 2023 -
vergadering: 16 februari 2023
 
1 16 februari 2023, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST36160A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 14 februari 2023, gewijzigd amendement, nr. 15     KST3616015
Gewijzigd amendement Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 11 over facultatieve bindende correctieve referenda voor decentrale overheden
 
2 14 februari 2023, stemming(en), 36160; 36160; 10; 36160; 12; 36160; 13; 36160; 15     HTK20222023-52-11
Stemmingen Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 14 februari 2023
 
2 13 februari 2023, nota van wijziging, nr. 14     KST3616014
Derde nota van wijziging
 
2 13 februari 2023, agenda procedurevergadering, 2022A08235 15    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 februari 2023 -
vergadering: 16 februari 2023
 
2 9 februari 2023, amendement, nr. 13     KST3616013
Amendement Sneller/Bromet over het uitzonderen van referenda over de goedkeuring van internationale verdragen
 
2 8 februari 2023, amendement, nr. 12     KST3616012
Amendement Van der Graaf en Chris Simons over een uitkomstdrempel
 
2 8 februari 2023, amendement, nr. 11     KST3616011
Amendement Van der Graaf c.s. over facultatieve bindende correctieve referenda voor provincies en gemeenten
 
2 8 februari 2023, amendement, nr. 10     KST3616010
Amendement Bisschop over het schrappen van de mogelijkheid referenda te houden over onderdelen van wetgeving
 
2 8 februari 2023, nota van wijziging, nr. 9     KST361609
Tweede nota van wijziging
 
2 8 februari 2023, behandeling, 36160     HTK20222023-50-7
Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum -
vergadering: 8 februari 2023
 
2 6 februari 2023, brief, nr. 8     KST361608
Brief lid / fractie; Brief van het lid Leijten over de stand van zaken van de initiatief zoals die is aangekondigd in de memorie van toelichting bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende een verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 
2 3 februari 2023, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 9 december 2022, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2022A05024 12    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 8 december 2022 -
vergadering: 8 december 2022
 
2 2 december 2022, nota van wijziging, nr. 7     KST361607
Nota van wijziging
 
2 2 december 2022, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST361606
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 2 december 2022, agenda procedurevergadering, A.C.W. de Vos 2022A05024 12    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 8 december 2022 -
vergadering: 8 december 2022
 
2 2 december 2022, bijgewerkte tekst,    
Bijgewerkte tekst: bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 2 december 2022)
 
2 17 november 2022, verslag, nr. 5     KST361605
Verslag
 
2 21 oktober 2022, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2022A04969 13    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 20 oktober 2022 -
vergadering: 20 oktober 2022
 
2 14 oktober 2022, agenda procedurevergadering, A.C.W. de Vos 2022A04969 12    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 20 oktober 2022 -
vergadering: 20 oktober 2022
 
2 13 oktober 2022, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 4     KST361604
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 
2 16 september 2022, besluitenlijst, Gesprek Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021) Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie (Tot nader order uitgesteld) Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Digitalisering Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur Gesprek Gesprek Benoemingscommissie met de Commissie van Aanbeveling over de vacature voorzitter van de TIB (Tot nader order uitgesteld) Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld) Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen) Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen) Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' Commissiedebat Staat van de Woningmarkt Commissiedebat Staatscommissie parlementair stelsel Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat Rondetafelgesprek Uitvoeringsorganisaties Commissiedebat Verkiezingen Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorgingRondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)Geen agendapuntenBesloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten A.C.W. de Vos 2022A04891 19    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 15 september 2022 -
vergadering: 15 september 2022
 
2 9 september 2022, agenda procedurevergadering, A.C.W. de Vos 2022A04891 20    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 15 september 2022 -
vergadering: 15 september 2022
 
2 5 juli 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST361603
Memorie van toelichting
 
2 5 juli 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST361602
Voorstel van wet
 
2 5 juli 2022, geleidende brief, nr. 1     KST361601
Geleidende brief
 

6.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

L.M.C. (Lilian) Marijnissen 08-02-2023 SP L.M.C. (Lilian) Marijnissen
L. (Laura) Bromet 08-02-2023 GL L. (Laura) Bromet
T.J. (Julian) Bushoff 08-02-2023 PvdA T.J. (Julian) Bushoff
M. (Martin) Bosma 08-02-2023 PVV M. (Martin) Bosma
J.C. (Joost) Sneller 08-02-2023 D66 J.C. (Joost) Sneller
S.J.F. (Stieneke) van der Graaf 08-02-2023 CU S.J.F. (Stieneke) van der Graaf
R. (Roelof) Bisschop 08-02-2023 SGP R. (Roelof) Bisschop
Ch. (Chris) Simons 08-02-2023 VVD Ch. (Chris) Simons
Th.H.Ph. (Thierry) Baudet 08-02-2023 FVD Th.H.Ph. (Thierry) Baudet
R.M. (Renske) Leijten 08-02-2023 SP R.M. (Renske) Leijten
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 08-02-2023 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Tweede termijn Tweede Kamer

R.M. (Renske) Leijten 08-02-2023 SP R.M. (Renske) Leijten
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 08-02-2023 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.