Onderafdeling 4 - De Commissie

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-245: Procedures benoeming leden Europese Commissie

  • 1. 
    (Procedures voor de benoeming van de leden van de Commissie).
  • 2. 
    Alleen zij die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten kunnen lid van de Commissie zijn.

III-246: Reglement leden Commissie

De leden van de Commissie onthouden zich van iedere handeling welke onverenigbaar is met het karakter van hun ambt. Iedere lidstaat verbindt zich, dit karakter te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de Commissie te beïnvloeden bij de uitvoering van hun taak.

De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de Raad, die hiertoe met gewone meerderheid besluit, of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie, dat, naar gelang van het geval, ontslag ambtshalve volgens artikel 216 of verval van het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredende voordelen kan uitspreken.

III-247: Procedures voor vervanging voorzitter of lid

  • 1. 
    Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve. Een lid van de Commissie biedt zijn ontslag aan indien de voorzitter hem, na goedkeuring van het college, hierom verzoekt.

(Procedures voor de vervanging van de voorzitter of een lid van de Commissie)

III-248: Ontslag lid Commissie

Elk lid van de Commissie dat niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, kan op verzoek van de Raad, die met gewone meerderheid van stemmen besluit, of van de Commissie door het Hof van Justitie van zijn ambt ontheven worden verklaard.

III-249: Taakverdeling

De taken van de Commissie worden door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld, onder voorbehoud van artikel I-27, lid 3, van de Grondwet. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak uit onder diens gezag.

III-250: Overige bepalingen

(Overige bepalingen betreffende de Commissie)

III-251: Reglement van orde

De Commissie stelt haar reglement van orde vast teneinde haar functioneren en dat van haar diensten te verzekeren. Zij zorgt voor de bekendmaking van dat reglement.

III-252: Stemprocedures bij besluiten

De besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van haar leden. Het reglement van orde stelt het quorum vast.

III-253: Algemeen verslag

De Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand vóór de opening van de zitting van het Europees Parlement, een algemeen verslag over de werkzaamheden van de Unie.