De vertegenwoordiging van de burgers in het Europees Parlement en de stemmenweging in de Europese Raad en in de Raad van Ministers

Protocol inzake de vertegenwoordiging van de burgers in het Europees Parlement en de stemmenweging in de Europese Raad en in de Raad van Ministers

DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,

HEBBEN de volgende bepalingen VASTGESTELD, die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa worden gehecht:

ARTIKEL 1

Bepalingen betreffende het Europees Parlement

 • 1. 
  Voor de gehele zittingsperiode 2004-2009 wordt het aantal in iedere lidstaat gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement als volgt vastgesteld:

  België 24

  Tsjechië 24

  Denemarken 14

  Duitsland 99

  Estland 6

  Griekenland 24

  Spanje 54

  Frankrijk 78

  Ierland 13

  Italië 78

  Cyprus 6

  Letland 9

  Litouwen 13

  Luxemburg 6

  Hongarije 24

  Malta 5

  Nederland 27

  Oostenrijk 18

  Polen 54

  Portugal 24

  Slovenië 7

  Slowakije 14

  Finland 14

  Zweden 19

  Verenigd Koninkrijk 78

ARTIKEL 2

Bepalingen betreffende de weging van de stemmen in de Europese Raad en in de Raad van Ministers

 • 1. 
  De volgende bepalingen zijn van kracht tot 1 november 2009, onverminderd artikel I-24 i van de Grondwet.

  Voor de besluiten van de Europese Raad en van de Raad van Ministers waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van stemmen vereist is, worden de stemmen van de leden als volgt gewogen:

  België 12

  Tsjechië 12

  Denemarken 7

  Duitsland 29

  Estland 4

  Griekenland 12

  Spanje 27

  Frankrijk 29

  Ierland 7

  Italië 29

  Cyprus 4

  Letland 4

  Litouwen 7

  Luxemburg 4

  Hongarije 12

  Malta 3

  Nederland 13

  Oostenrijk 10

  Polen 27

  Portugal 12

  Slovenië 4

  Slowakije 7

  Finland 7

  Zweden 10

  Verenigd Koninkrijk 29

  De besluiten komen tot stand, wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, indien zij krachtens de Grondwet moeten worden genomen op voorstel van de Commissie. In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 232 stemmen hebben verkregen en ten minste tweederde van de leden voorstemmen.

  Een lid van de Europese Raad of van de Raad van Ministers kan verlangen dat, in de gevallen waarin de Europese Raad of de Raad van Ministers met gekwalificeerde meerderheid besluit, wordt nagegaan of de lidstaten welke die gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet vastgesteld.

 • 2. 
  Voor latere toetredingen wordt de in het vorige lid bedoelde drempel zo berekend, dat de drempel van de in stemmen uitgedrukte gekwalificeerde meerderheid niet hoger ligt dan die welke volgt uit de tabel in de verklaring betreffende de uitbreiding van de Europese Unie, die opgenomen is in de slotakte van de Conferentie die het Verdrag van Nice heeft vastgesteld.
 

1.

Noot PDC

Verwante verklaring: