Artikel 10: Privacy

9
Artikel 10
11
 • 1. 
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • 2. 
  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 • 3. 
  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer:

 • het huis
 • de briefwisseling
 • de communicatie via telefoon en andere communicatiemiddelen
 • het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd
 • het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens
 • het recht op eerbiediging van het innerlijk leven
 • het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit

De wet kan in bepaalde gevallen dit recht beperken, bijvoorbeeld bij de opsporing van misdaden. Ook maakt de wetgever regels voor het gebruik van privacygevoelige gegevens.

2.

Formele toelichting

Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer betreft het recht van de burger om in de beslotenheid van zijn privé-sfeer met rust te worden gelaten. Dat is in het algemeen in het eerste lid van artikel 10 neergelegd.

De persoonlijke levenssfeer omvat onder meer het huis, de briefwisseling, de communicatie via telefoon, telegraaf en andere besloten middelen van communicatie, het recht om in besloten situaties niet te worden bespied of afgeluisterd, het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens, en het recht op eerbiediging van het innerlijk leven en van de lichamelijke integriteit.

Verschillende van deze aspecten hebben een specifieke grondwettelijke garantie in artikel 10, tweede en derde lid, in artikel 11, in artikel 12 en artikel 13. In artikel 10, tweede en derde lid, zijn twee opdrachten aan de wetgever opgenomen. In de eerste plaats dient de wet regels te stellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

In de tweede plaats moet de wet regels stellen voor het inzagerecht en voor het recht op verbetering van onjuiste persoonsgegevens. De belangrijkste van deze regels zijn gegeven in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens en de daarop gebaseerde nadere regelgeving.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Iedereen heeft recht op rust en privacy. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen mag maken.
 • 2. 
  De overheid mag persoonlijke gegevens van iemand niet zomaar gebruiken.
 • 3. 
  Iedereen heeft er recht op te zien wat er over hem is vastgelegd. En kan gegevens laten veranderen als ze niet juist zijn.

2.

4.

Literatuur

Ter oriëntatie

Wetenschappelijk

 • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, Het recht op persoonlijke vrijheid, blz 387 t/m 428.

5.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over werken bij de overheid binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

6.

Ontwikkeling artikel

1983
 • 1. 
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • 2. 
  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 • 3. 
  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
1987: art 10, 1995: art 10, 1999: art 10, 2000: art 10, 2002: art 10, 2005: art 10, 2006: art 10, 2008: art 10, 2017: art 10
 

7.

Kamervragen

datumonderwerp
10-07-30 het wegpesten van een homostel uit hun huis
10-06-15 Google street view
10-03-03 de besluitvorming omtrent SWIFT
10-02-11 het bericht dat Amerikaanse bodyscanners data kunnen opslaan en versturen
10-01-11 het rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens over het heimelijk filmen van uitkeringsgerechtigden door gemeentelijke sociale diensten
09-04-02 de omvang van het verschoningsrecht voor medici (artikel 218 WvSv)
09-04-02 het bericht dat de politie geen recht op inzage heeft in het medisch dossier van een psychiatrisch patiënt die wordt verdacht seriemoordenaar te zijn
09-03-03 schending van de privacy van het leerlingdossier
08-07-31 de Zweedse afluisterwet
08-07-31 het bericht dat Lidl haar personeel en klanten bespioneerde
08-07-30 het bekendmaken van gegevens van medewerkers van de IND en hun gezinnen
08-07-29 de registratie van alle voertuigen op de A28 en A50
08-07-29 registratie van kentekens door politie
08-07-09 het doorgeven van gegevens over postpakketten aan de autoriteiten van de Verenigde Staten
08-04-25 gevoelige gegevens op openbare sites
08-04-21 het doorgeven van passagiersgegevens aan Zuid-Korea
08-04-16 controle van declaraties
08-04-08 uitspraak Bundesverfassungsgericht inzake de Dataretentie-richtlijn
07-11-19 de koppeling van databestanden aan camera's in het publieke domein
07-10-23 privacywetgeving die kruimeldieven beschermt
07-10-18 de verstrekking van informatie over seksuele geaardheid in zeer uitzonderlijke situaties aan veiligheidsdiensten in de VS
07-10-18 miljoenenfraude bij het UWV
07-10-02 discriminatie van medisch specialisten
07-10-02 het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de verstrekking van passagiersgegevens
07-10-02 SWIFT
07-07-13 het registreren van hangjongeren in Zuid-Holland
06-09-12 schending van privacy van zieke werknemers door bedrijfsartsen en anderen
06-05-31 het meldpunt ongewenst gedrag
05-06-01 een prijsvraag van Talpa TV B.V
05-04-21 zijn brief inzake een kaderbesluit over de bewaring van telecommunicatiegegevens
05-04-08 terahertzcamera's
04-12-23 de traceerbaarheid van printers via onzichtbare codes
04-11-10 het schenden van het bankgeheim door Interpay
04-11-10 schending van het bankgeheim door Interpay
04-11-03 het toepassen van het opt-in beginsel door de KPN
04-07-26 het bericht «doden hebben geen privacy»
04-07-01 maatregelen tegen seksueel misbruik van kinderen
03-08-28 het CBP en het mogelijk registreren van advocatengesprekken
03-04-17 de gegevens van vliegtuigpassagiers en de VS
00-06-28 het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM
00-06-28 het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM
00-06-28 het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM
00-06-28 het zonder toestemming bewaren van bloed door het RIVM
99-12-16 het stadionverbod
99-11-30 het mogelijk verhandelen van gegevens van studenten door de IB-groep
99-11-02 een integriteitsonderzoek voor relaties van politiesollicitanten
99-06-29 het verkopen van informatie door gerechtsdeurwaarders
99-06-29 het verkopen van informatie door gerechtsdeurwaarders
99-06-22 verstrekking van persoonsgegevens door overheidsdiensten
98-07-23 uitwisseling van gegevens tussen uitvoerders van WW en WAO
98-03-30 het afluisteren van Europees telefoonverkeer door een Amerikaans spionagesysteem
98-03-03 het aftappen van mobiele telefoons door defensiepersoneel
96-04-16 een standaard klikcontract
96-04-04 het op gespannen voet staan van de organisatie en het gedrag van de Scientology Kerk Amsterdam met twee grondrechten