Artikel 26: Samenstelling van de Commissie

25
Artikel 26
27

De structuur en de werking van de Commissie alsmede de rechtspositie van haar leden worden bij een organieke wet vastgesteld.

Zolang deze wet niet in werking is getreden, is de regeling betreffende de structuur en de werking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen alsmede de rechtspositie van haar leden van toepassing op de Commissie van de Unie.

1.

Ontwikkeling artikel

1984

De structuur en de werking van de Commissie alsmede de rechtspositie van haar leden worden bij een organieke wet vastgesteld.

Zolang deze wet niet in werking is getreden, is de regeling betreffende de structuur en de werking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen alsmede de rechtspositie van haar leden van toepassing op de Commissie van de Unie.

1994
  • 1. 
    De samenstelling van de Commissie wordt bij organieke wet vastgesteld.
  • 2. 
    De leden van de Commissie oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Unie. Bij de vervulling van hun taken vragen noch aanvaarden zij instructies van enige regering of enig lichaam. Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt. Iedere lid-staat verbindt zich dit karakter te eerbiedigen en niet te trachten de leden van de Commissie te beïnvloeden bij de uitoefening van hun taken.