Artikel 40: Uitvoeringsregelingen

39
Artikel 40
41

De Commissie stelt de verordeningen en beschikkingen vast die nodig zijn voor de uitvoering van de wet op de daarin voorgeschreven wijze.

Verordeningen worden in het Publikatieblad van de Unie gepubliceerd en beschikkingen ter kennis gebracht van degenen tot wie zij zijn gericht. Het Parlement en de Raad van de Unie worden onverwijld ervan in kennis gesteld.