Artikel IV-442: Protocollen en bijlagen

IV-441
Artikel IV-442
IV-443

De protocollen en bijlagen bij dit verdrag maken een integrerend deel daarvan uit.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

1984

Ten aanzien van de bepalingen van dit Verdrag kunnen geen reserves worden gemaakt.

Dit artikel laat de mogelijkheid voor de Lid-Staten onverlet om ten aanzien van de Unie de verklaringen te handhaven die zij hebben afgelegd met betrekking tot de Verdragen en overeenkomsten die deel uitmaken van de communautaire verworvenheden.

2003

De aan dit verdrag gehechte protocollen maken een integrerend deel daarvan uit.

2.

Toelichting

Deze bepaling is overgenomen uit een reeds in het VEU en het VEG staande bepaling. De thans bestaande protocollen, zowel die bij het VEU of het VEG als die bij de beide verdragen, zouden ook aan het nieuwe constitutionele verdrag moeten worden gehecht.

De Conventie zou de IGC erop kunnen attenderen dat zij moet bekijken wat er met de protocollen moet gebeuren.

2003

De aan onderhavig verdrag gehechte protocollen maken een integrerend deel daarvan uit.

2003

De aan onderhavig verdrag gehechte protocollen maken een integrerend deel daarvan uit.

2003

De aan dit verdrag gehechte protocollen maken een integrerend deel daarvan uit.

2004

De protocollen en bijlagen bij dit verdrag maken een integrerend deel daarvan uit.