Artikel IV-444: Vereenvoudigde herzieningsprocedure

IV-443
Artikel IV-444
IV-445
 • 1. 
  Indien deel III voorschrijft dat de Raad op een bepaald gebied of in een bepaald geval met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat de Raad op dat gebied of in dat geval met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit.

  Dit lid is niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

 • 2. 
  Indien deel III voorschrijft dat Europese wetten of kaderwetten door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat die wetten of kaderwetten volgens de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld.
 • 3. 
  Ieder initiatief van de Europese Raad op grond van de leden 1 en 2 wordt aan de nationale parlementen toegezonden. Indien binnen een termijn van zes maanden na die toezending door een nationaal parlement bezwaar wordt aangetekend, is het in de leden 1 en 2 bedoelde Europees besluit niet vastgesteld. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de Europese Raad dat besluit vaststellen.

  Voor de vaststelling van de in de leden 1 en 2 bedoelde Europese besluiten, besluit de Europese Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn leden.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

De vereenvoudigde herzieningsprocedures, zoals neergelegd in de artikelen IV-444 en IV-445 i, beogen de voortgang van het Europese integratieproces te vergemakkelijken. Het betreft hier de zogenaamde algemene passerellebepalingen voor overgang naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en voor overgang naar de medebeslissingsprocedure.

Zo kan de Europese Raad unaniem besluiten om ten aanzien van de in Deel III vervatte beleidsgebieden (met een enkele uitzondering) waar de Raad op basis van het Grondwettelijk Verdrag met eenparigheid van stemmen besluit, over te gaan naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid (artikel IV-444, eerste lid).

Ook kan de Europese Raad unaniem besluiten over te gaan naar de gewone wetgevingsprocedure - dat wil zeggen besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid gekoppeld aan medebeslissing voor het Europees Parlement - ten aanzien van in deel III vervatte beleidsgebieden waarvoor een bijzondere wetgevingsprocedure geldt (artikel IV-444, tweede lid).

Een nationaal parlement kan zich echter verzetten tegen het voornemen van de Europese Raad om over te gaan tot een andere besluitvormingsmodaliteit. Ook dient het Europees Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan een dergelijke wijziging in de besluitvorming.

2.

Toelichting Belgische regering

Een andere soort vereenvoudigde herziening werd opgenomen in artikel IV-444, dat twee overbruggingsclausules met algemene draagwijdte omvat. Op basis van de eerste clausule kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen beslissen op een gebied waarvoor eenparigheid van stemmen geldt. De tweede clausule bepaalt dat de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing van het Europees Parlement) mag worden toegepast op een gebied waarvoor normaal een bijzondere wetgevingsprocedure geldt (gewone raadpleging van het Europees Parlement).

Deze door de Grondwet bepaalde procedurewijzigingen kunnen zonder IGC worden aangebracht en zonder bekrachtiging van de lidstaten. Ze worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in de Europese Raad, na goedkeuring van het Europese Parlement. Dit is een hele stap vooruit, ook al moeten we vanuit Belgisch standpunt betreuren dat de IGC aan deze algemene overbruggingsclausules een bijkomende voorwaarde heeft verbonden door aan elk nationaal parlement de mogelijkheid te geven er zich tegen te verzetten.

3.

Ontwikkeling artikel

2004
 • 1. 
  Indien deel III voorschrijft dat de Raad op een bepaald gebied of in een bepaald geval met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat de Raad op dat gebied of in dat geval met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit.

  Dit lid is niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

 • 2. 
  Indien deel III voorschrijft dat Europese wetten of Europese kaderwetten door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat die wetten of kaderwetten volgens de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld.
 • 3. 
  Ieder initiatief van de Europese Raad op grond van de leden 1 en 2 wordt aan de nationale parlementen van de lidstaten toegezonden. Indien binnen een termijn van zes maanden na die toezending door een nationaal parlement bezwaar wordt aangetekend, wordt het in de leden 1 en 2 bedoelde Europees besluit niet vastgesteld. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de Europese Raad het Europees besluit vaststellen.

  Voor de vaststelling van de in de leden 1 en 2 bedoelde Europese besluiten, besluit de Europese Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij een meerderheid van stemmen van zijn leden.

2004
 • 1. 
  Indien deel III voorschrijft dat de Raad op een bepaald gebied of in een bepaald geval met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat de Raad op dat gebied of in dat geval met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit.

  Dit lid is niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied.

 • 2. 
  Indien deel III voorschrijft dat Europese wetten of kaderwetten door de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure worden vastgesteld, kan de Europese Raad bij Europees besluit bepalen dat die wetten of kaderwetten volgens de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld.
 • 3. 
  Ieder initiatief van de Europese Raad op grond van de leden 1 en 2 wordt aan de nationale parlementen toegezonden. Indien binnen een termijn van zes maanden na die toezending door een nationaal parlement bezwaar wordt aangetekend, is het in de leden 1 en 2 bedoelde Europees besluit niet vastgesteld. Indien geen bezwaar wordt aangetekend, kan de Europese Raad dat besluit vaststellen.

  Voor de vaststelling van de in de leden 1 en 2 bedoelde Europese besluiten, besluit de Europese Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, dat zich uitspreekt bij meerderheid van zijn leden.