Artikel 113: Andere herzieningen

112
Artikel 113
114

Andere herzieningen van de bepalingen van dit Statuut dan die, welke bedoeld zijn in de artikelen 111 en 112, komen tot stand volgens de volgende procedure:

De Europese Uitvoerende Raad stelt een amenderingsontwerp op het Statuut op.

Dit ontwerp wordt ter goedkeuring aan het Parlement van de Gemeenschap voorgelegd.

De wijzigingen worden door de Europese Uitvoerende Raad afgekondigd.