Artikel 100: Besluitvormingsprocedure

99
Artikel 100
101

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie richtlijnen vast voor het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.

De Vergadering en het Economisch en Sociaal Comité worden geraadpleegd over de richtlijnen waarvan de uitvoering in één of meer Lid-Staten een wijziging van wettelijke bepalingen zou medebrengen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Wanneer de Raad, op voorstel van de Commissie, meent, dat bepaalde wettelijke regelingen, voorschriften of administratieve bepalingen in een of meer Lid-Staten moeten worden gewijzigd in verband met hun directe invloed op de goede functionering van de Gemeenschappelijke Markt, dan kan hij met eenstemmigheid besluiten daartoe algemene directieven te richten aan de betrokken Staten.

Gaat het om de wijziging van een wettelijke regeling in een of meer Staten, dan dient zowel het Economische en Sociale Comité als de Vergadering te worden geraadpleegd (artikel 100). Een dergelijke directieve bindt de betrokken Staten en stelt dus ook de nationale Parlementen voor de noodzaak de relevante wetswijzigingen goed te keuren. Zou dit niet geschieden, dan zou de betrokken Staat in gebreke blijven zijn verdragsverplichtingen na te komen.

Aldus de algemene opzet.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie richtlijnen vast voor het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.

De Vergadering en het Economisch en Sociaal Comité worden geraadpleegd over de richtlijnen waarvan de uitvoering in één of meer Lid-Staten een wijziging van wettelijke bepalingen zou medebrengen.

2002

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen richtlijnen vast voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt.