Artikel 99: Harmonisatie wetgevingen

98
Artikel 99
100

De Commissie onderzoekt op welke wijze de wetgevingen van de verschillende Lid-Staten met betrekking tot de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen, met inbegrip van de compensatiemaatregelen welke van toepassing zijn op de handel tussen de Lid-Staten, in het belang van de gemeenschappelijke markt kunnen worden geharmoniseerd.

De Commissie dient voorstellen in bij de Raad die met eenparigheid van stemmen besluit, onverminderd de bepalingen van de artikelen 100 en 101.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Artikel 99 geeft uitdrukking aan de wens, door harmonisatie van de nationale indirecte belastingen te bereiken, dat uiteindelijk de douanecontrole aan de binnengrenzen van de Gemeenschap tussen de Lid-Staten geheel achterwege zal kunnen worden gelaten.

In verband met het feit, dat de nationale verantwoordelijkheid voor de fiscale politiek blijft bestaan, was het niet mogelijk voor deze harmonisatie van eenstemmigheid der Lid-Staten af te zien. De ervaringen in het kader van Benelux tonen aan hoe lang de weg tot harmonisatie zal kunnen zijn.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Commissie onderzoekt op welke wijze de wetgevingen van de verschillende Lid-Staten met betrekking tot de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen, met inbegrip van de compensatiemaatregelen welke van toepassing zijn op de handel tussen de Lid-Staten, in het belang van de gemeenschappelijke markt kunnen worden geharmoniseerd.

De Commissie dient voorstellen in bij de Raad die met eenparigheid van stemmen besluit, onverminderd de bepalingen van de artikelen 100 en 101.

2002

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen de bepalingen vast die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen, voorzover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en de werking van de interne markt binnen de in artikel 14 gestelde termijn te verzekeren.