Tweede afdeling - De Raad

Inhoudsopgave van deze pagina:

145: Bevoegdheden

Ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag en overeenkomstig de bepalingen daarvan

 • draagt de Raad zorg voor de coördinatie van het algemeen economisch beleid van de Lid-Staten,
 • heeft de Raad beslissingsbevoegdheid.

146: Samenstelling, voorzitterschap

De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. Iedere regering vaardigs een van haar leden af.

Het voorzitterschap wordt door de leden van de Raad in de alfabetische volgorde der Lid-Staten bij toerbeurt uitgeoefend voor de tijd van zes maanden.

147: Convocaat

De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief, op initiatief van een van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

148: Stemprocedure binnen de Raad, stemwegingen, gekwalificeerde meerderheid, onthouding van stemming

 • 1. 
  Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.
 • 2. 
  Voor de besluiten van de Raad, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

België ................ 2

Duitsland ............. 4

Frankrijk ............. 4

Italië ................ 4

Luxemburg ............. 1

Nederland ............. 2

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste

 • twaalf stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie,
 • twaalf stemmen hebben verkregen waarbij ten minste vier leden voorstemmen, in de overige gevallen.
 • 3. 
  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

149: Wijziging voorstel Commissie

Wanneer op grond van dit Verdrag een besluit van de Raad wordt genomen op voorstel van de Commissie, kan de Raad slechts met eenparigheid van stemmen een besluit nemen dat van dit voorstel afwijkt.

Zolang de Raad geen besluit heeft genomen, kan de Commissie haar oorspronkelijk voorstel wijzigen, met name ingeval de Vergadering omtrent dit voorstel is geraadpleegd.

150: Machtiging tot stemmen

Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.

151: Reglement van orde, Coreper

De Raad stelt zijn reglement van orde vast.

Dit reglement kan voorzien in de oprichting van een comité samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. De Raad bepaalt de taak en de bevoegdheid van dit comité.

152: Instructiebevoegdheden jegens Commissie

De Raad kan de Commissie verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle ter zake dienende voorstellen te doen.

153: Statuut van de comités

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld.

154: Wedden, vergoedingen en pensioenen van leden Commissie en Hof van Justitie

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de wedden, vergoedingen en pensioenen vast van de voorzitter en de leden van de Commissie, van de president, de rechters en de griffier van, alsmede van de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie.

De Raad stelt, met dezelfde meerderheid, eveneens alle vergoedingen vast welke als beloning kunnen gelden.