Artikel 209: Financiële reglementen, regels en procedures voor overmaking saldi en controle

208
Artikel 209
210

De Raad, met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Commissie,

 • a) 
  stelt de financiële reglementen vast, waarbij met name de wijze wordt vastgesteld, waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien,
 • b) 
  bepaalt de regels en de procedure volgens welke de bijdragen van de Lid-Staten ter beschikking van de Commissie moeten worden gesteld,
 • c) 
  stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der ordonnateurs en rekenplichtigen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

De wijze, waarop de begroting van de Gemeenschap zal worden opgesteld en deze begroting zal worden uitgevoerd, zal nader moeten worden geregeld in een reglement, dat de Raad op voorstel van de Commissie met unanimiteit moet aannemen (artikel 209, sub a). De voornaamste elementen voor dit reglement vindt men reeds in de artikelen 202 en volgende.

De Commissie stelt de ontwerpbegroting op, de Raad stelt deze vast. Vervolgens legt de Raad de begroting voor aan de Vergadering; doet deze wijzigingsvoorstellen, dan bespreekt de Raad deze voorstellen met de Commissie en met de andere geinteresseerde instellingen van de Gemeenschap. Ten slotte stelt de Raad, met gekwalificeerde meerderheid beslissend, de definitieve begroting vast (artikel 203 i). De uitvoering van de begroting berust bij de Commissie (artikel 205 i).

Gezien de overzichtelijkheid en de beperkte orde van grootte der uitgaven waarom het hier gaat, heeft de Nederlandse Regering gemeend geen bezwaar tegen de gekwalificeerde meerderheidsbeslissing te moeten maken, waarmee de begroting wordt vastgesteld, ondanks het feit, dat Nederland hierdoor zou kunnen worden genoopt tot het aanvaarden van hogere financiële bijdragen dan het aanvankelijk bereid was te aanvaarden.

De wettigheid en regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap, alsmede het goede financiële beheer, zullen worden onderzocht en geverifieerd door een daarvoor in te stellen controlecommissie (artikel 206 i). De werkwijze van deze commissie zal nader moeten worden vastgelegd in de voorziene financiële reglementen ex artikel 209.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad, met eenparigheid van stemmen en op voorstel van de Commissie,

 • a) 
  stelt de financiële reglementen vast, waarbij met name de wijze wordt vastgesteld, waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien,
 • b) 
  bepaalt de regels en de procedure volgens welke de bijdragen van de Lid-Staten ter beschikking van de Commissie moeten worden gesteld,
 • c) 
  stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der ordonnateurs en rekenplichtigen.
2002
 • 1. 
  De Raad, handelend met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en advies van de Rekenkamer:
  • a) 
   stelt de financiële reglementen vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
  • b) 
   stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der financiële controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.

  Met ingang van 1 januari 2007 besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en advies van de Rekenkamer.

 • 2. 
  De Raad, handelend met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en advies van de Rekenkamer, bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Gemeenschap voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen.