25442 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Dit wetsvoorstel werd op 5 juli 1997 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok, de minister van Binnenlandse Zaken, Dijkstal, en de minister van Justitie, Sorgdrager.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in woningen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 maart 1998.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen.

2.

Kerngegevens

Ingediend
5 juli 1997

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok
De minister van Binnenlandse Zaken, H.F. (Hans) Dijkstal
De minister van Justitie, W. (Winnie) Sorgdrager

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Artikel 12, eerste lid, van de Grondwet bepaalt thans dat het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner alleen geoorloofd is in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Deze formulering kan aanleiding geven tot onzekerheid over de vraag of de grondwettelijke bescherming van de woning zich tevens uitstrekt tot situaties waarbij van overheidswege binnengetreden wordt in een woning en geen sprake is van een expliciete weigering dan wel de bewoner afwezig is en derhalve zijn wil niet kenbaar kan maken. Er zou evenwel geen twijfel over dienen te bestaan dat een grondrecht dat de onschendbaarheid van de woning als waarborg voor de persoonlijke vrijheid beoogt te garanderen, bescherming biedt in alle gevallen dat het binnentreden in woningen van overheidswege niet door een vrijelijk genomen beslissing van de betrokken burger gelegitimeerd wordt. Dit wetsvoorstel beoogt genoemde onzekerheid weg te nemen.

Voorts beoogt het wetsvoorstel het vereiste dat aan de bewoner een schriftelijk verslag van het binnentreden wordt verstrekt, dat thans in de laatste volzin van het tweede lid is opgenomen, in een nieuw derde lid op te nemen en voor bepaalde doeleinden in een beperkingsmogelijkheid door de formele wetgever te voorzien. De huidige formulering is in de praktijk te absoluut gebleken.

Uitzondering op dit vereiste wanneer het belang van de staat zulks dringend vereist moet echter mogelijk zijn.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

5.

Documenten

(22 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 23 maart 1998, behandeling, pag. 1114-1125     HAN6554A3
Behandeling van: - het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (25442) 
vergadering: 10 maart 1998
 
1 10 maart 1998, behandeling, pag. 1128-1146     HAN6554A5
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (25442) 
publicatie: 23 maart 1998 vergadering: 10 maart 1998
 
1 4 maart 1998, eindverslag, nr. 231d     KST27892
Eindverslag
publicatie: 5 maart 1998
 
1 26 februari 1998, brief, nr. 231c     KST27889
Brief minister over het voltooien van de behandeling van dit wetsvoorstel vóór de verkiezingen van 6 mei a.s.
publicatie: 5 maart 1998
 
1 23 februari 1998, memorie van antwoord, nr. 231b     KST27769
Memorie van antwoord
publicatie: 26 februari 1998
 
1 23 februari 1998, voorlopig verslag, nr. 231a     KST27770
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
publicatie: 26 februari 1998
 
2 21 januari 1998, stemming(en), pag. 3490-3490     HAN6533A03
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (25442).  -
publicatie: 27 januari 1998 vergadering: 21 januari 1998
 
2 20 januari 1998, behandeling, pag. 3448-3478     HAN6532A09
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (25443); - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (25442)
publicatie: 26 januari 1998 vergadering: 20 januari 1998
 
1 21 januari 1998, gewijzigd voorstel van wet, nr. 231     KST27172
Gewijzigd voorstel van wet
publicatie: 29 januari 1998
 
2 14 januari 1998, behandeling, pag. 3317-3334     HAN6528A5
behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in woningen (25442).  -
publicatie: 21 januari 1998 vergadering: 14 januari 1998
 
2 20 januari 1998, nader gewijzigd amendement, nr. 11     KST27135
Nader gewijzigd amendement over vrijstelling van notificatieverplichting
publicatie: 28 januari 1998
 
2 19 januari 1998, brief, nr. 10     KST26986
Brief minister met zijn standpunt over de ingediende amendementen op beide wetsvoorstellen
publicatie: 22 januari 1998
 
2 14 januari 1998, gewijzigd amendement, nr. 9     KST27134
Gewijzigd amendement over vrijstelling van notificatieverplichting
publicatie: 28 januari 1998
 
2 13 januari 1998, amendement, nr. 8     KST27133
Amendement over vrijstelling van notificatieverplichting
publicatie: 28 januari 1998
 
2 12 januari 1998, amendement, nr. 7     KST27132
Amendement over kennisgeving bij binnentreden zonder toestemming bewoner
publicatie: 28 januari 1998
 
2 25 november 1997, nota van wijziging, nr. 6     KST25756
Nota van wijziging
publicatie: 3 december 1997
 
2 25 november 1997, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 5     KST25755
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 3 december 1997
 
2 2 oktober 1997, verslag, nr. 4     KST24167
Verslag
publicatie: 8 oktober 1997
 
2 5 juli 1997, advies Raad van State en nader rapport, nr. B     KST22731
Advies en nader rapport
publicatie: 22 juli 1997
 
2 5 juli 1997, oorspronkelijke tekst, nr. A     KST22730
Oorspronkelijke tekst
publicatie: 22 juli 1997
 
2 5 juli 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST22729
Memorie van toelichting
publicatie: 22 juli 1997
 
2 5 juli 1997, voorstel van wet, nr. 1-2     KST22728
Voorstel van wet
publicatie: 22 juli 1997
 

6.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

A.K. (Alis) Koekkoek 14-01-1998 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
A.J. (Jan) te Veldhuis 14-01-1998 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis
O. (Olga) Scheltema-de Nie 14-01-1998 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie
E.P. (Peter) van Heemst 14-01-1998 PvdA E.P. (Peter) van Heemst
M. (Mohamed) Rabbae 14-01-1998 GL M. (Mohamed) Rabbae
A. (André) Rouvoet 14-01-1998 RPF A. (André) Rouvoet
H.F. (Hans) Dijkstal 14-01-1998 Minister H.F. (Hans) Dijkstal

Tweede termijn Tweede Kamer

O. (Olga) Scheltema-de Nie 14-01-1998 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie
A.K. (Alis) Koekkoek 14-01-1998 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
E.P. (Peter) van Heemst 14-01-1998 PvdA E.P. (Peter) van Heemst
M. (Mohamed) Rabbae 14-01-1998 GL M. (Mohamed) Rabbae
A. (André) Rouvoet 14-01-1998 RPF A. (André) Rouvoet
H.F. (Hans) Dijkstal 14-01-1998 Minister H.F. (Hans) Dijkstal

Derde termijn Tweede Kamer

A.K. (Alis) Koekkoek 20-01-1998 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
A.J. (Jan) te Veldhuis 20-01-1998 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis
G.J. (Gert) Schutte 20-01-1998 GPV G.J. (Gert) Schutte
A. (André) Rouvoet 20-01-1998 RPF A. (André) Rouvoet
M.M. (Marjet) van Zuijlen 20-01-1998 PvdA M.M. (Marjet) van Zuijlen
M. (Mohamed) Rabbae 20-01-1998 GL M. (Mohamed) Rabbae
J.T. (Koos) van den Berg 20-01-1998 SGP J.T. (Koos) van den Berg
G.D. (Guikje) Roethof 20-01-1998 D66 G.D. (Guikje) Roethof
A.K. (Alis) Koekkoek 20-01-1998 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
H.F. (Hans) Dijkstal 20-01-1998 Minister H.F. (Hans) Dijkstal

Vierde termijn Tweede Kamer

G.J. (Gert) Schutte 20-01-1998 GPV G.J. (Gert) Schutte
A. (André) Rouvoet 20-01-1998 RPF A. (André) Rouvoet
M. (Mohamed) Rabbae 20-01-1998 GL M. (Mohamed) Rabbae
J.T. (Koos) van den Berg 20-01-1998 SGP J.T. (Koos) van den Berg
A.K. (Alis) Koekkoek 20-01-1998 CDA A.K. (Alis) Koekkoek
H.F. (Hans) Dijkstal 20-01-1998 Minister H.F. (Hans) Dijkstal

Eerste termijn Eerste Kamer

E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin 10-03-1998 CDA E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
E.C.M. (Erik) Jurgens 10-03-1998 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
J. (Jaap) Rensema 10-03-1998 VVD J. (Jaap) Rensema
J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx 10-03-1998 GL J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx
R.Ch. (Ruud) Hessing 10-03-1998 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing
G. (Gerrit) Holdijk 10-03-1998 SGP G. (Gerrit) Holdijk
H.F. (Hans) Dijkstal 10-03-1998 Minister H.F. (Hans) Dijkstal

Tweede termijn Eerste Kamer

E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin 10-03-1998 CDA E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
E.C.M. (Erik) Jurgens 10-03-1998 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
J. (Jaap) Rensema 10-03-1998 VVD J. (Jaap) Rensema
J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx 10-03-1998 GL J.A. (Cobi) Schoondergang-Horikx
R.Ch. (Ruud) Hessing 10-03-1998 D66 R.Ch. (Ruud) Hessing
G. (Gerrit) Holdijk 10-03-1998 SGP G. (Gerrit) Holdijk
H.F. (Hans) Dijkstal 10-03-1998 Minister H.F. (Hans) Dijkstal

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.