Titul IX. Over den Staatkundigen invloed des volks op de Staatsregeling.

Inhoudsopgave van deze pagina:

304: Geen wijziging in Staatsregeling tot 1803

Tot op het einde van het jaar 1803 der gemeene Tijdreekening, kan 'er geenerlei verandering in de Staatsregeling gemaakt worden.

305: Herziening in 1804

Met den aanvang van het jaar 1804 zal er eene herziening van dezelve plaats hebben.

306: Commissie van Herziening

Tot dat einde, zal werkzaam zijn eene Commissie van Herziening, bestaande uit zooveele Leden, als 'er tagtig duisendtallen Zielen in de Bataafsche Republiek gevonden worden, en gekozen door de Grond- en Districts-Vergaderingen, op den tijd en de wijze, bepaald bij het Reglement, Letter E.

307: Herzieningen van vijf tot vijf Jaare

Vervolgends, kan 'er, van vijf tot vijf Jaaren, eene nieuwe Herziening der Staatsregeling plaats hebben, op de wijze, bij hetzelfde Reglement vastgesteld.

308: Herziening Staatsregeling slechts door procedure artikelen 306 en 307

Behalven op deze, bij de Staatsregeling vastgestelde, tijdstippen en wijze, en zonder den uitgedrukten wil des Volks, kan dezelve, nimmer, wettiglijk worden veränderd.