Eerste Afdeeling. Van de vervulling der jaarlijks openvallende Plaatsen in het Vertegenwoordigend Lichaam.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1: Oproep verkiezingen voor nieuwe Leden Vertegenwoordigend Lichaam

Het Uitvoerend Bewind roept, volgends de orde, door de loting, bij Art. 38 van de Acte der Staatsregeling bepaald, jaarlijks, tijdig op alle de Grond-Vergaderingen van de Districten, wier tourbeurt het alsdan is, tegen den laatsten Dingsdag der Maand Maij, met herinnering van tijd en plaats van zamenkomst der Districts -Vergaderingen, ten einde nieuwe Leden te benoemen voor het Vertegenwoordigend Lichaam.

2: Procedure inzending Geloofsbrieven

De aldus verkozen Leden tot het Vertegenwoordigend Lichaam, en derzelver Plaatsvervangers, zenden, binnen veertien Dagen na de gedane keuse, hunne Geloofsbrieven aan het Uitvoerend Bewind, welk dezelven oogenbliklijk zend aan eene Commissie, tot dat einde benoemd, en zaamgesteld uit Vier Leden der Eerste Kamer en Twee der Tweede Kamer, ter beöordeelinge.

3: Procedure beoordeling Geloofsbrieven

Deze commissie beöordeelt, binnen de drie naast-volgende Weeken, alle de ingekomen Geloofsbrieven, geduurende welken tijd een gekozene aan dezelve redenen kan inzenden, waarom hij meent zig te moeten verschoonen; gelijk ook, in dien tusschentijd, andere Burgers aan dezelve kunnen voordragen zoodanige schriftlijke bezwaaren, als zij tegen de wettigheid der verkiezing, of de bevoegdheid des gekozenen, oordeelen te hebben.

4: Procedure bekragtiging Geloofsbrief

Indien de Commissie noch in de keuse, noch in den gekozenen, eenig gebrek bevind, hetgeen hem onbevoegd maakt, volgends de Staatsregeling, om zitting te nemen; en, indien 'er geene gegronde bezwaren tegen zijn persoon of verkiezing zijn ingekomen, bekragtigt de Commissie deszelfs Geloofsbrief, en geeft daarvan aan de beide Kamers kennis.

5: Procedure bij bezwaaren omtrend nieuwe kandidaat

Indien zij in de keuse, of in den gekozenen, zoodanig een gebrek bevind, of gegronde bezwaaren daaromtrend aan dezelve zijn voorgekomen, maakt zij zwaarigheid, den Geloofsbrief te bekragtigen, en geeft daarvan, met voordragt van redenen, kennis aan de Eerste Kamer, die alsdan beslist.

6: Procedure na niet-bekrachtiging Geloofsbrief

Indien de Eerste Kamer meent, den Geloofsbrief, om redenen, door de Commissie aangevoerd, niet te moeten bekragtigen, vernietigt zij de gedane keus, en gelast het Uitvoerend Bewind, om, zonder uitstel, den Plaatsvervanger van hem, wiens keus vernietigd is, opteroepen, of zoo ook de keus van dezen is vernietigd, alsdan om te zorgen, dat ten spoedigsten eene nieuwe verkiezing voor beiden plaats hebbe.

7: Beoordeling verschooning na bezwaar

Indien de Commissie de redenen van verschooning, door eenen gekozenen ingezonden, niet voldoende oordeelt, maakt zij zwaarigheid, denzelven te ontslaan, en geeft daarvan kennis en redenen aan de Eerste Kamer, die in dat geval beslist.

8: Procedure als gekozene weigert niet-bekrachtiging te aanvaarden

Zo de Eerste Kamer de redenen van verschooning onvoldoende keurt, en de gekozene niettemin blijft weigeren, zitting te nemen, verklaart zij, openlijk, denzelven vervallen van zijne stembevoegdheid, met alle de gevolgen, daaraan bij de Acte der Staatsregeling (Art. 10) verbonden, en gelast het Uitvoerend Bewind, om, onverwijld, deszelfs Plaatsvervanger op te roepen, om zitting te nemen.

Deze oproeping geschied ook, wanneer de Eerste Kamer, op voordragt der Commissie, den gekozenen, om aangevoerde dugtige redenen, zijn ontslag verleent.

9: Procedure als dezelfde persoon in meer dan één District gekozen is

Indien dezelfde persoon in meer dan één District gekozen mogt zijn, beslist de Commissie, bij loting, voor welk District hij zal optreden, en het Uitvoerend Bewind roept zijnen Plaatsvervanger op, uit dat District, waarin hij mede gekozen was.

10: Procedure als plaatsvervanger op meerdere plaatsen gekozen mogt zijn

Dit zelfde heeft plaats omtrend zijnen Plaatsvervanger, indien hij op meer plaatsen gekozen mogt zijn, en, in het District, welks Eerste gekozene en Plaatsvervanger beiden voor een ander District moeten optreden, geschied ten spoedigsten eene nieuwe keus.

Alles, wat, bij Art. 2-10 van dit Reglement, aan de combineerde Commissie, en aan de Eerste Kamer, is aanbevolen, geschied, voor de eerste maal, door eene Commissie uit de Constituëerende Vergadering, en door die vergadering zelve.

11: Vervoeging in Residentie-plaats na goedkeuring Geloofsbrieven

Terstond na de goedkeuring der Geloofsbrieven van de nieuw benoemde Leden, roept het Uitvoerend Bewind dezelven op, om, binnen veertien Dagen, zich te vervoegen in de Residentie-Plaats.

12: Eerste dag van de nieuwe Leden

De nieuwe verkozen Leden, alsdan in de Residentie-Plaats tegenwoordig, komen, met de zitting hebbende Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, te zamen op den daartoe bestemden dag in eene Algemeene Vergadering, ten einde, na de Verklaring ( Acte der Staatsregeling Art.36) te hebben afgelegd, de verdeeling van van het Vertegenwoordigend Lichaam in twee Kamers mede daar te stellen, en daarop, oogenbliklijk, zitting te nemen in die Kamer, tot welke zij door de Algemeene Vergadering benoemd worden.

13: Laatste dag aftredende Leden

Tot op den dag, ter zittingneming der nieuwe Leden bepaald, blijven de aftredende Leden hunne plaats beide Kamers behouden.