Tweede Afdeeling. Van de verplaatsing van het Vertegenwoordigend Lichaam.

Inhoudsopgave van deze pagina:

14: Proclamatie aan het Volk bij verplaatsing Vertegenwoordigend Lichaam

Het Uitvoerend Bewind, zoodra het kennis ontvangt van een gevallen Decreet ter verplaatsinge van het Vertegenwoordigend Lichaam naar elders, geeft van hetzelve, bij Proclamatie, kennis aan den Volke, en zorgt, zonder uitstel, dat alles in gereedheid zij, om het Vertegenwoordigend Lichaam ten bestemden tijde en plaatse te ontvangen.

Alle tegenstand en vertraging, aan dit Decreet toegebragt, is een aanslag tegen de veiligheid van den Staat.

15: Kennisgeving van Verplaatsing aan Leden Vertegenwoordigend Lichaam

Datzelve bewind zorgt tevens, dat daarvan, onverwijld, aanschrijving geschiede aan die Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, welken afwezig mogten zijn, met oproeping, om, ten bestemden tijde en plaatse, ter Vergadering tegenwoordig te zijn.

16: Te regt stelling Leden bij niet-tegenwoordig zijn op nieuwe locatie

Indien eenig Lid, op dien tijd, aldaar niet tegenwoordig is, en, binnen agt Dagen na ontvang der gedane aanschrijving, geene redenen voor zijne afwezigheid heeft ingezonden, of, indien de gegeven redenen door de Kamer, waartoe hij behoort, niet voldoende gekeurd zijn, word hij door die Kamer verklaard, vervallen te zijn van zijnen post, en het Uitvoerend Bewind gelast, onverwijld te zorgen voor de oproeping van zijnen Plaatsvervanger, of voor eene nieuwe verkiezing in zijne plaats.

Zoodanig agtergebleven Lid word, daarenboven, als schuldig aan aanslag op de veiligheid van den Staat, voor dat Departementaal Gerechtshof, waartoe hij als Ingezeten behoort, te regt gesteld.

17: Regtsgevolgen van verzet tegen Verkiezingen

Aan dezelfde misdaad zijn ook schuldig allen, die zig, in eenigerlei opzigt, tegen het verkiezen van nieuwe Leden in het Vertegenwoordigend Lichaam verzetten.