Algemeene Bepalingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

231: Betrekkingen met Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën

De betrekkingen der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën van de Bataafsche Republiek, in de beide Indiën, tot het Moederland, zullen op den thands nog plaats hebbende voet blijven, totdat de Vertegenwoordigende Vergadering, op voorstel van het Uitvoerend Bewind daaromtrend zoodanige schikkingen zal hebben gemaakt, als zij ter bevordering van het algemeen belang oordeelen zal te behooren.

232: Bestuur der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën

Het Bestuur over de Bezittingen in Asia, midsgaders over de Coloniën in Amerika en de Bezittingen op de Kust van Guinea, zal worden opgedragen aan twee onderscheiden Raaden, welken, ieder geheel afzonderlijk, zullen werken. Het eene zal worden genoemd de Raad van Asiatische Bezittingen en Etablissementen; het andere de Raad der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen.

233: Samenstelling Raden

De Raad der Asiatische Bezittingen en Etablissementen zal uit negen, en die der Amerikaansche Coloniën en Bezittingen uit vijf Leden bestaan.

234: Raaden zijn ondergeschikt aan Uitvoerend Bewind

Beide Raaden zullen verändwoordlijk en ondergeschikt zijn aan het Uitvoerend Bewind. De aanstelling en afstelling der Leden zal door hetzelve geschieden.

235: Jaarwedde Leden van de Raaden

Ieder Lid van een der beide Raaden geniet eene Jaarwedde van vierduisend Guldens.

236: Instructie, jaarwedden ondersteunend personeel

De Vertegenwoordigende Vergadering zal, op voorstel van het Uitvoerend Bewind, voor de beide Raaden vaststellen eene uitgebreide Instructie, naar welke zij moeten handelen, en de Jaarwedden der Secretarissen, Ontvangers, en Fiskaals, bepaalen.

237: Ondersteunend personeel der Raaden

Ieder der Raaden zal aanstellen eenen Secretaris, Ontvanger en Fiskaal, en wel onder eene bepaalde Instructie, vóór derzelver benoeming aan het Uitvoerend Bewind ter goedkeuringe voortedragen.

238: Leden en personeel Raaden hebben geen onderlinge familiebanden

De Leden, Secretarissen, Ontvangers en Fiskaals van beide Raaden, mogen aan elkanderen niet bestaan tot in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap.

239: Raaden hebben geen financiële belangen in de Coloniën

De Leden, Secretarissen, Ontvangers en Fiskaals, mogen, noch rechtstreeks, noch van ter zijde, op eenigerhande wijze, in eenigen Koophandel betrokken, geene eigenaars van Plantagiën of Gronden in de Coloniën zijn, noch ook eenige andere Ambten of Bedieningen, hoe ook genoemd, waarnemen.

240: Verdediging Coloniën

Het Uitvoerend Bewind zal, op voorstel van ieder der beide Raaden, in de verdediging der Coloniën voorzien, door de nodige Oorlogsschepen en andere noodwendigheden derwaarts te zenden, en en benodigd getal Troepen aldaar te onderhouden. Het zorgt, insgelijks, voor de rust in de Bezittingen en Coloniën, en voor de verbetering van derzelver Koophandel en Landbouw.

241: Vaststelling begrooting van de Coloniën

Het Uitvoerend Bewind zal, ieder jaar, na de specifieke opgave, die aan hetzelve door ieder der Raaden zal moeten gedaan worden, van de Vertegenwoordigende Vergadering de nodige gelden vragen, zoo wel voor het onderhoud der gezegde Bezittingen en Coloniën, als om in de Soldijen, Renten, Pensioenen en andere noodwendigheden, te voorzien.

242: Verantwoording en publicatie begrooting, verrekening met de Nationaale Kas

Het Uitvoerend Bewind zal, alle Jaaren, na van ieder der Raaden reekening en verändwoording, met overlegging van alle stukken en bescheiden, daartoe behoorende, ontvangen te hebben, aan de Vertegenwoordigende Vergadering verslag doen van zoodanige sommen, als tot waarneming van de belangen der Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën, geduurende het afgelopen jaar, ontvangen en uitgegeven zijn, alsmede van den staat der zaken aldaar.

Bij aldien 'er een zuiver overschot, na aftrek van hetgeen voor het volgend jaar nodig zal zijn, plaats heeft, zal hetzelve in de Nationaale Kas gestort worden.

De Rapporten, Reekeningen en Begrootingen, in dit en het voorig Artikel gemeld, zullen door den druk worden bekend gemaakt.

243: Aanstelling hooger Ambtenaars

Het Uitvoerend Bewind zal, op voordragt van ieder der Raaden, de aanstelling hebben der hooger Ambtenaars, in de Buitenlandsche Bezittingen en Coloniën, tot derzelver bestuur behoorende.

244: Financiering Troepen

Ieder der Raaden zal zorgen, dat de Troepen, die zich in de Coloniën bevinden, wel behandeld, betaald en gekleed worden, en voltallig blijven.

245: Immuniteiten

Ieder der Raaden, en de bijzondere Leden van dien, zullen, in geval van misdrijf, in derzelver Bediening begaan, voor een Hoog Nationaal Geregtshof te regt gesteld worden.

246: Invoering Republikeinsche beginselen in Bezittingen en Coloniën

De wijze, waarop de Republikeinsche beginselen, in de Bezittingen en Coloniën der Republiek, geregeld zullen worden ingevoerd, word door de Wet bepaald.