Artikel 279: Departementaal Geregtshof

278
Artikel 279
280

Voor elk Departement bestaat een Departementaal Geregtshof, ter behandeling zoowel van Crimineele, als van Civile zaken, volgends Instructie, door het Vertegenwoordigend Lichaam vervaardigd.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Voor elk Departement bestaat een Departementaal Geregtshof, ter behandeling zoowel van Crimineele, als van Civile zaken, volgends Instructie, door het Vertegenwoordigend Lichaam vervaardigd.

1801

De Gerechtshoven der voormalige Gewesten blyven derzelver plaatshebbende Jurisdictiën behouden. Zodanige Departementen, alwaar geen Gerechtshof aanwezig is, kunnen hetzelfde aanstellen, op zodanige voet, als door hun aan het Staats-Bewind zal worden voorgedragen, om door het Wetgevend Lichaam bekrachtigd te worden.

1814

Het beleid der criminele Justitie in de Vereenigde Nederlanden wordt bij uitsluiting van alle andere tot nu bestaan hebbende geregten, aan de Hoven provinciaal, of aan daartoe, zoo veel noodig, opterigten regtbanken toevertrouwd.

1815: art 183, 1840: art 181