Van de Vierschaar over de misdrijven der Regters

Inhoudsopgave van deze pagina:

290: Misdrijf Regter

In geval van misdrijf, schorst de voornoemde Agent het Vonnis, en draagt zijne aanklagt voor aan het Vertegenwoordigend Lichaam, met eisch van regtsvervolging.

291: Vertegenwoordigend Lichaam roept Vierschaar over misdrijven der Regters bijeen

Het Vertegenwoordigend Lichaam volmagtigt, alsdan, den gemelden Agent, om ten dien einde, bijéénteroepen de Vierschaar over de misdrijven der Regters, in hunnen post begaan.

292: Samenstelling Vierschaar

Deze Vierschaar is zaamgesteld uit den voorn. Agent, als Aanklanger, en vijf Leden uit de vijf Departementaale Geregtshoven, daartoe, bij tourbeurt dier Hoven, en bij loting van derzelver Leden, te verkiezen.

Bij de daarstelling der Departementaale Geregtshoven zal daartoe een Rooster gemaakt worden.

293: Bekrachtiging aanklagt

De Gedaane aanklagt tegen den Regter, of Regtbank, door dezelve Vierschaar wordende bekrachtigd, vernietigd Zij alsdan het Vonnis, tegen de Wet of derzelver form geveld, en verwijst den Regter tot de straf, bij de Wet bepaald.