Artikel 29: Omvang, eisen aan Leden, verbod op bloedverwantschap, jaarwedde

28
Artikel 29
30

Hetzelve zal berusten by eene Vergadering van twaalf Personen, in welke vereischt worden Stemgerechtigheid, volle ouderdom van 35 Jaren, geboorte binnen dit Gemeenebest, inwoning in hetzelve gedurerende de laatste zes Jaren, en elkander niet te bestaan tot in den vierden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap. Dezelve genieten een Jaarwedde van f 10.000.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Uitvoerend Bewind word toevertrouwd aan een afzonderlijk Lichaam, bestaande uit vijf Leden.

1801

Hetzelve zal berusten by eene Vergadering van twaalf Personen, in welke vereischt worden Stemgerechtigheid, volle ouderdom van 35 Jaren, geboorte binnen dit Gemeenebest, inwoning in hetzelve gedurerende de laatste zes Jaren, en elkander niet te bestaan tot in den vierden graad van Bloedverwantschap of Zwagerschap. Dezelve genieten een Jaarwedde van f 10.000.

1805

De Raadpensionaris moet zijn Stemgeregtigd Burger, bereikt hebbende den ouderdom van vijf en dertig jaren, geboren binnen het Bataafsch Gemeenebest, en gedurende de laatste zes jaren vóór zijne verkiezing in het zelve hebben gewoond. De Raadpensionaris mag zijnen onmiddelijken Voorganger niet bestaan in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap. Het vereischte van inwoning sluit niet uit de zoodanigen, die Reipublicae Causa afwezig zijn geweest.