Artikel 30: Benoemingsprocedure bij aanvang

29
Artikel 30
31

Voor de eerste maal zullen zeven Leden van hetzelve dadelyk benoemd worden door het tegenwoordig Uitvoerend Bewind. Deze zeven Leden benoemen voor de eerstemaal de vyf overigen. De twaalf Leden verkiezen terstond eenen Praesident, welke het Praesidium geduurende drie achtereenvolgende maanden zal waarnemen. Byaldien, geduurende de zes eerste Maanden na de installatie van het Staatsbewind, een of meerder plaatsen openvallen, zullen dezelve door de overige Leden, binnen den tijd van agt dagen worden vervuld.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Deszelfs Leden worden door het Lichaam der Vertegenwoordigende Hoogste Magt, buiten zig gekozen. De wijze word bij het Reglement, LETT. C bepaald.

1801

Voor de eerste maal zullen zeven Leden van hetzelve dadelyk benoemd worden door het tegenwoordig Uitvoerend Bewind. Deze zeven Leden benoemen voor de eerstemaal de vyf overigen. De twaalf Leden verkiezen terstond eenen Praesident, welke het Praesidium geduurende drie achtereenvolgende maanden zal waarnemen. Byaldien, geduurende de zes eerste Maanden na de installatie van het Staatsbewind, een of meerder plaatsen openvallen, zullen dezelve door de overige Leden, binnen den tijd van agt dagen worden vervuld.