Het Wetgevend Ligchaam

Inhoudsopgave van deze pagina:

15: Titul Wetgevend Ligchaam

De titul van het Wetgevend Ligchaam is HUN HOOG MOGENDEN, vertegenwoordigde, het Bataafsche Gemeenebest; zullende de Vergadering onder den titul van Hoog Mogende Heeren worden geadiëerd.

16: Oppermagt vertegenwoordigd door Wetgevend Ligchaam en Raadpensionaris

De Oppermagt van het Bataafsche Volk wordt vertegenwoordigd door de Vergadering van Hun Hoog Mogenden met den Raadpensionaris.

17: Uitoefening wetgevende magt

Het vaststellen van Wetten behoort aan de Vergaderig van Hun Hoog Mogende.

18: Aantal en herkomst Leden Wetgevend Ligchaam

De Vergadering van Wetten van Hun Hoog Mogenden bestaat uit negentien Leden, voor den tijd van drie Jaren verkozen, en benoemd door de Leden van de Departementale Besturen in de volgende evenredigheid, te weten

  • Door het Departement Holland, zeven Leden;
  • Door het Departement Zeeland, Een Lid;
  • Door het Departement Utrecht, Een Lid;
  • en door ieder der overige Departementen, Twee Leden.

19: Voorwaarden Lidmaatschap

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogende moeten zijn Stemgeregtigde Burgers, bereikt hebbende den vollen ouderdom van 30 jaren, geboren binnen een der acht Departementen van het Gemeenebest of Coloniën of Bezittingen van den Staat; en binnen de Departement, van weges het welke zij benoemd worden, geduurende de laatste zes jaren vóór hunne benoeming hebben gewoond; zij mogen elkanderen niet bestaan tot in den vierden graad van bloedverwantschap of zwagerschap. Het vereischte inwoning sluit niet uit de zoodanige, die Reipublicae causa zijn afwezig geweest.

20: Procedure benoeming, rol Raadpensionaris

Ter benoeming van een Lid der Vergadering van Hun Hoog Mogenden, zendt het Departementaal Bestuur aan den Raadpensionaris eene Nominatie van vier Personen, binnen het Departement woonachtig. De Raadpensionaris vermindert deze Nominatie tot op twee Personen, waaruit dan vervolgens het Departementaal Bestuur de keuze doet.

21: Opening Vergaderingen; President

Dadelijk nadat de zitting der Vergaderingen van Hun Hoog Mogenden zal geopend zijn, het geen door den Raadpensionaris verrigt wordt, gaat dezelve Vergadering over tot benoeming van een President voor de zitting, welke uit haar midden gekozen wordt.

22: Griffier

De vergadering van Hun Hoog Mogenden wordt geadsisteerd door een griffier. De Raadpensionaris heeft de benoeming van den Griffier Hun Hoog Mogenden, uit eene Nominatie van twee, buiten de Vergadering genomene personen, welke Nominatie door derzelve Vergadering aan den Raadpensionaris wordt ingezonden.

23: Besluiten geteekend door President, contraseign door Griffier

Alle besluiten van de Vergaderingen van Hun Hoog Mogenden worden geteekend door een President, en gecontrasigneerd door den Griffier hunner Vergadering.

24: Hoofdelijke stemming; Stemmen zonder last; Geen beïnvloeding vanuit Departementale Besturen

De Leden der vergadering van Hunne Hoog Mogenden brengen hoofdelijk hunne stem uit, zonder eenigen last te ontvangen van, of ruggespraak te houden met hun Departement. Zij zijn wegens hun gedrag, in de Vergadering van Hun Hoog Mogenden gehouden, aan de Departementale Besturen geene verantwoording schuldig.

25: Incompatibiliteiten

De Leden van de Departementale Besturen, de Secretarissen van Staat, de Leden van den Staatsraad, van den Raad van Financiën en van de Geregtshoven, vermogen geene zitting te nemen in de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, dan na alvorens afstand te hebben gedaan van de Posten, Welke zij bij hunne benoeming bekleedden.

26: Geen recht van wijziging

De Vergadering van Hun Hoog Mogenden beraadslaagt over geene andere onderwerpen, dan over de zoodanige, welke Haar door den Raadpensionaris worden voorgedragen. Dezelve vereenigt zich met de Voordragt of verwerpt dezelve, zonder daarin eenige verandering of wijziging te maken.

27: Procedure bij acceptatie of verwerping Wetten

Hun Hoog Mogenden, de voorgedragene Wet hebbende goedgekeurd, geven daarvan onmiddelijk kennis aan den Raadpensionaris, welke met de promulgatie en executie daar van belast is. Wanneer Hun Hoog Mogenden de voorgedragene Wet verwerpen, geven zij daarvan, met opgave der redenen van weigering, kennis aan den Raadpensionaris, welke als dan hetzelfde Ontwerp, nader gemotiveerd, of met eenige verandering, andermaal kan voordragen.

28: Raadpleging bij Begrooting

Aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden is uitsluitend opgedragen het raadplegen over de Algemeene Begrooting van Staatsbehoeften, en alle Augmentatien van dezelve, welke Haar door den Raadpensionaris worden voorgedragen.

29: Gratie

De Vergadering van Hun Hoog Mogenden verleent, op voordragt van den Raadpensionaris, na ingenomen advies van het Nationaal Geregtshof, Gratie, Abolitie, of Remissie van straffen, bij regterlijke vonnissen opgelegd.

30: Raadpensionaris bevoegd om vonnis op te houden tot volgende vergadering Wetgevende Macht

Hun Hoog Mogenden niet vergaderd zijnde is de Raadpensionaris bevoegd om surchéance van executie van een vonnis te verleenen. Hij is echter verpligt de zaak zelve te brengen ter kennis van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden, bij hare eerstvolgende bijeenkomst.

31: Regt van bekrachtiging van Tractaten van Vrede, Alliantie en Koophandel; Geheime artikelen

Het regt van bekrachtiging van Tractaten van Vrede, Alliantie en Koophandel, behoort bij uitsluiting aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden. De geheime Artikelen, tot zoodanig een tractaat behoorende, zijn aan deze bekrachtiging niet onderworpen. Deze geheime Artikelen mogen echter niet strijdig zijn met de openbare Artikelen, niet strekken tot afstand van eenig grondgebied van het Bataafsch Gemeenebest.

32: Oorlogs-verklaring

Er kan geene Oorlogs-verklaring plaats hebben, dan na een voorafgaand Besluit van Hun Hoog Mogenden, op voordragt van den Raadpensionaris genomen.

33: Frequentie vergaderingen, buitengewone vergaderingen

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden vergaderen gewoonlijk tweemaal in het jaar, en wel bepaaldelijk van den 15 April tot den eersten Junij , en van den eersten December tot den 15 Januarij. Dezelve kunnen door den Raadpensionaris buitengewoon worden zamengeroepen, zoo dikwerf als Hij zulks zal goedvinden.

34: Roulatie leden

Op den eersten December van elk jaar gaat een derde gedeelte af der Leden van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden. De eerste aftreding wordt door het lot en op den dag van derzelver eerste bijeenkomst bepaald; welke eerste aftreding op den eersten December 1806 zal plaats hebben.

35: Reis- en verblijfskostenvergoeding

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden genieten, tot schadeloosstelling voor reiskosten en van het verblijf in de Residentie, jaarlijks eene somme van drie duizend Guldens.

36: Wederverkiesbaarheid leden

De aftredende Leden zijn altijd weder verkiesbaar.

37: Scheiding vergadering door Raadspensionaris

Bij het afloopen van elke Zitting, wordt de Vergadering van Hun Hoog Mogend en gescheiden door den Raadpensionaris.