Artikel 75: Hoofden der Ministeriële Departementen verantwoordelijk voor schendingen Grondwet

74
Artikel 75
76

De Hoofden der Ministeriële Departementen zijn verantwoordelijk voor alle daden door hen als zoodanig verrigt of tot welker daarstelling of uitvoering zij zullen hebben medegewerkt, waardoor de Grondwet of de wetten mogten geschonden of niet opgevolgd zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Een afgetreden Lid van het Uitvoerend Bewind blijft, gedurende twee Jaaren, na deszelfs aftreding, verandwoordlijk wegens zijne handelingen, in die betrekking verrigt, en mag, geduurende dien tijd, het grondgebied der Republiek niet verlaten, dan op last, of met bewilliging, van het Vertegenwoordigend Lichaam.

1840

De Hoofden der Ministeriële Departementen zijn verantwoordelijk voor alle daden door hen als zoodanig verrigt of tot welker daarstelling of uitvoering zij zullen hebben medegewerkt, waardoor de Grondwet of de wetten mogten geschonden of niet opgevolgd zijn.