Artikel 49: Beëindiging situatie waarin Koning buiten staat is geraakt de regering waar te nemen

48
Artikel 49
50

De Koning, op wien art. 43 is toegepast, herneemt zoodra mogelijk de waarneming der regering, krachtens eene wet, waarin die, welke in het genoemde artikel is bedoeld, wordt afgeschaft.

Tot aan deze afschaffing zijn de hoofden der ministeriële departementen, gelijk de voogden, persoonlijk gehouden, aan de Kamers der Staten-Generaal, zoo dikwerf het wordt gevraagd, van des Konings toestand verslag te doen.

1.

Ontwikkeling artikel

1848: art 49
1887

Zoodra het in artikel 38 i omschreven geval heeft opgehouden te bestaan, wordt dit door de Staten-Generaal in vereenigde vergadering verklaard bij een besluit, dat op last van den Voorzitter, in artikel 40 i vermeld, wordt afgekondigd.

1917: art 47, 1922: art 46, 1938: art 48, 1948: art 48, 1953: art 48, 1956: art 48, 1963: art 48, 1972: art 48