Artikel 128: Formulieren voor goed- en afkeuring wetsvoorstellen door Eerste Kamer

127
Artikel 128
129

Wanneer de Eerste Kamer, na daarover op de gewone wijze te hebben beraadslaagd, het voorstel goedkeurt, zendt zij het aan de Koning met het volgende formulier:

"De Staten-Generaal oordelende, dat het nevensgaande voorstel zou kunnen strekken tot bevordering van de belangen van de Staat, verzoeken eerbiedig daarop 's Konings bewilliging."

Voorts geeft zij daarvan kennis aan de Tweede Kamer met het volgende formulier:

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal geeft kennis aan de Tweede Kamer, dat zij zich heeft verenigd met het van haar op de ..... ontvangen voorstel betrekkelijk ...... en daarop namens de Staten-Generaal 's Konings bewilliging heeft verzocht."

Wanneer de Eerste Kamer het voorstel niet goedkeurt, zo geeft zij daarvan kennis aan de Tweede Kamer met het volgende formulier:

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft geen genoegzame reden gevonden om op het hiernevens teruggaande voorstel 's Konings bewilliging te verzoeken."

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De Formulieren, waarvan de Tweede Kamer in de onderscheiden gevallen, boven uitgedrukt, zig bedient, zijn de volgende:

 • a. 
  In het geval, bepaald bij Art. 21 i.

  De Staatsregeling verbied, dit Besluit in overweging te nemen.

 • b. 
  In het geval, Art. 22, letter a i.

  De Tweede Kamer, overwegende, dat .... bekragtigt de Verklaaring van onverwijlde noodzakelijkheid, door de Eerste Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Besluit.

 • c. 
  In het geval, Art. 22, Letter b, bepaald.

  De Tweede Kamer erkent de noodzakelijkheid van een onverwijld Besluit niet.

 • d. 
  In het geval, Art 23 i, bepaald.

  De Tweede Kamer, overwegende, dat .... bekragtigt het nevensgaande Besluit niet.

 • e. 
  In het geval van bekragtiging van een voorgesteld Besluit.

  De Tweede Kamer bekragtigt het voorgesteld Besluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

1815

Wanneer de Eerste Kamer, na daarover op de gewone wijze geraadpleegd te hebben, het voorstel goedkeurt, zendt zij hetzelve ter bekrachtiging aan den Koning, in dezer voege:

"De Staten-Generaal oordeelende dat het nevensgaande voorstel tot bevordering van 's Lands belangen zoude kunnen strekken, verzoeken eerbiediglijk des Konings bewilliging op hetzelve."

Zij geeft daarvan kennis aan de Tweede Kamer op deze wijze:

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal geeft kennis aan de Tweede Kamer, dat zij zich met haar voorstel van den..... betrekkelijk..... heeft vereenigd, en hetzelve namens de Staten-Generaal aan den Koning ter bekrachtiging heeft gezonden."

1840: art 117, 1848: art 112, 1887: art 118, 1917: art 118, 1922: art 119, 1938: art 121, 1948: art 121, 1953: art 128, 1956: art 128, 1963: art 128, 1972: art 128