Artikel XXIX: - Vervallen -

XXVIII
Artikel XXIX
XXX

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Bepalingen in andere regelingen dan de wet, ingevolge welke bepalingen geschillen tussen openbare lichamen op andere wijze dan bij koninklijk besluit worden beslist, blijven gedurende vijf jaren van kracht, voor zover niet binnen die termijn bij de wet in de beslissing van deze geschillen is voorzien.

1987: art XXIX
1995
1999: art XXIX, 2000: art XXIX, 2002: art XXIX, 2005: art XXIX, 2006: art XXIX, 2008: art XXIX, 2017: art XXIX, 2018: art XXIX, 2022: art XXIX