34341 - Wijziging van de voorgestelde regeling in de Grondwet voor de vertegenwoordiging van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Eerste Kamer

Dit wetsvoorstel werd op 16 november 2015 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Caribische openbare lichamen naast de eilandsraad een apart kiescollege voor de Eerste Kamer in te voeren.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer ) en gepubliceerd in het Staatsblad op 14 november 2016 (Stb. 2016, 426).

2.

Kerngegevens

Ingediend
16 november 2015

Volledige titel
Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. (Ronald) Plasterk i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer i (33 131) is gebleken dat een van de onderdelen van dit wetsvoorstel bij de Eerste Kamer op overwegende bezwaren stuit. Het betreft het voorstel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer mede toe te kennen aan de leden van de algemeen vertegenwoordigende organen (eilandsraden) van de Caribische openbare lichamen. Gelet op het uitgangspunt dat uitsluitend Nederlanders de samenstelling van de Eerste Kamer mogen beïnvloeden, zou toekenning van het kiesrecht voor de Eerste Kamer aan de leden van de eilandsraden betekenen dat ingezetenen zonder de Nederlandse nationaliteit niet langer het kiesrecht voor de eilandsraden kunnen uitoefenen. Om deze consequentie te voorkomen stelt de regering voor om in de Caribische openbare lichamen naast de eilandsraden aparte kiescolleges te vormen, waarvan de leden – tezamen met de leden van provinciale staten – de leden van de Eerste Kamer kiezen. Gebleken is dat een dergelijke wijziging in zowel de Eerste als de Tweede Kamer op steun kan rekenen.

Voor de regering is van groot belang dat de Nederlandse ingezetenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zo spoedig mogelijk in staat worden gesteld invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Al in 2006 is met de eilanden afgesproken dat een voorziening zal worden getroffen voor deelname aan de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. De verplichting hiertoe vloeit tevens voort uit internationale verdragen waaraan Nederland gebonden is. Daarnaast is het van belang dat de Grondwet voorziet in een expliciete basis voor de Caribische openbare lichamen, nu artikel 134 van de Grondwet i slechts tijdelijk als basis kan dienen.

Met het onderhavige wetsvoorstel, een novelle bij het thans bij de Eerste Kamer aanhangige verklaringswetsvoorstel, beoogt de regering te bereiken dat de grondwetswijziging vóór de eerstkomende reguliere verkiezingen voor de Eerste Kamer in mei 2019 afgerond kan worden. Hiertoe dient zowel de novelle als de verklaringswet tijdig vóór de kandidaatstelling voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen (kandidaatstelling gepland op 30 januari 2017) bekendgemaakt te worden.

Benadrukt zij dat met deze novelle niet vooruit wordt gelopen op de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Evenals de verklaringswet voorziet de novelle in een regeling voor Caribische openbare lichamen in het algemeen, zonder dat de status van Bonaire, Sint Eustatius of Saba in de Grondwet wordt vastgelegd. De grondwetswijziging laat daarmee ruimte voor het kiezen van een andere status. Er evenwel rekening mee houdend dat er een of meerdere Caribische openbare lichamen zullen blijven, dient de grondwetswijziging zo spoedig mogelijk gestalte te krijgen. De regering spreekt dan ook de hoop uit dat de beide kamers der Staten-Generaal de parlementaire behandeling voortvarend ter hand zullen nemen.

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wenselijkheid van een apart Caribisch kiescollege voor de Eerste Kamer. Vervolgens komen de vormgeving van de voorgestelde regeling, procedurele aspecten, gevolgen en reacties op het wetsvoorstel aan bod.

4.

Documenten

(26 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 31 maart 2017, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 15 maart 2017, brief, nr. 8     KST343418
Brief regering; Tweede lezing grondwetsherziening
 
S 14 november 2016, bekendmaking wet, Stb. 2016, 426    
Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) -
 
1 25 oktober 2016, stemming(en), 34341     HEK20162017-4-5
Stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) (34341) -
vergadering: 25 oktober 2016
 
1 11 oktober 2016, behandeling, 33131; 33900; 34341     HEK20162017-3-10
Openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba -
vergadering: 11 oktober 2016
 
1 29 juni 2016, eindverslag, nr. B     KST34341B
Eindverslag
 
2 17 februari 2016, brief, nr. 7     KST343417
Brief regering; Afschrift brief van het bestuurscollege van Sint Eustatius inzake wetsvoorstel kiescollege Eerste Kamer
 
2 17 februari 2016, bijlage bij nr. 7     BLG684006
Consultatieaanvraag over wetswijziging van de Grondwetswijziging inzake Caribisch openbare lichamen in verband met het kiesrecht voor de Eerste Kamer (bijlage bij 34341,nr.7) -
 
1 16 februari 2016, brief, nr. A     KST34341A
Brief inzake brief van het Bestuurscollege Sint Eustatius betreffende het wetsvoorstel kiescollege Caribisch Nederland
 
1 16 februari 2016, bijlage bij nr. A     BLG683528
Reactie consultatieaanvraag over wetswijziging van de Grondwetswijziging inzake Caribisch openbare lichamen (bijlage bij 34341,nr.A) -
 
2 11 februari 2016, behandeling, 34341     HTK20152016-54-3
Afhandeling als hamerstuk van een wetsvoorstel
vergadering: 11 februari 2016
 
2 25 januari 2016, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST343416
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 18 december 2015, verslag, nr. 5     KST343415
Verslag
 
2 16 november 2015, bijlage bij nr. 3     BLG619247
Reactie Sint Eustatius (bijlage bij 34341,nr.3) -
 
2 16 november 2015, bijlage bij nr. 3     BLG619249
Reactie Bonaire (bijlage bij 34341,nr.3) -
 
2 16 november 2015, bijlage bij nr. 3     BLG619248
Reactie Saba (bijlage bij 34341,nr.3) -
 
2 16 november 2015, bijlage bij nr. 3     BLG619251
Reactie Kiesraad (bijlage bij 34341,nr.3) -
 
2 16 november 2015, bijlage bij nr. 3     BLG619250
Reactie oppositie Bonaire (bijlage bij 34341,nr.3) -
 
2 16 november 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343413
Memorie van toelichting
 
2 16 november 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343412
Voorstel van wet
 
2 16 november 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343411
Koninklijke boodschap
 
2 16 november 2015, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4    
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - -
 
2 16 november 2015, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST343414
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 16 november 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting - -
 
2 16 november 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet - -
 
2 16 november 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap - -
 

5.

Internetconsultatie

6.

Woordvoerders

(De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.