Artikel 22: Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing

21
Artikel 22
23
 • 1. 
  De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
 • 2. 
  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 • 3. 
  Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

In andere talen:

English

 • 1. 
  The authorities shall take steps to promote the health of the population.
 • 2. 
  It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation.
 • 3. 
  The authorities shall promote social and cultural development and leisure activities.

Français

 • 1. 
  Les pouvoirs publics prennent des mesures pour promouvoir la santé publique.
 • 2. 
  Les pouvoirs publics veillent à promouvoir des équipements de logement suffisants.
 • 3. 
  Les pouvoirs publics créent des conditions propices à lépanouissement social et culturel ainsi quà loccupation des loisirs.

Deutsch

 • 1. 
  Der Staat und die anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften treffen Maßnahmen zur Förderung der Volksgesundheit.
 • 2. 
  Die Schaffung von genügend Wohnraum ist Gegenstand der Sorge des Staates und der anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften.
 • 3. 
  Der Staat und die anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften schaffen Voraussetzungen für die soziale und kulturelle Entfaltung und für die Freizeitgestaltung.

Español

 • 1. 
  Los poderes públicos tomarán medidas para promover la salud pública.
 • 2. 
  Los poderes públicos fomentarán una política orientada a que haya suficientes viviendas.
 • 3. 
  Los poderes públicos crearán las condiciones favorables para el desarrollo social y cultural y para la ocupación del tiempo libre.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De overheid moet maatregelen nemen om de volksgezondheid te bevorderen. De wetgever heeft daarom een aantal wetten gemaakt zoals de Gezondheidswet i, de Wet marktordening gezondheidszorg i en de Wet publieke gezondheid i.

Woonruimte is een primaire levensbehoefte van de mens. Daarom moet de overheid er voor zorgen dat er voldoende woonruimte is. De wetgever heeft dat uitgewerkt in de Woningwet i en de Huisvestingswet. Het gaat overigens niet alleen om het aantal woningen, maar ook om de kwaliteit van de woningen.

De overheid moet er voor zorgen dat burgers zich maatschappelijk en cultureel kunnen ontplooien en van hun vrije tijd gebruik kunnen maken.

2.

Formele toelichting

Over de overheidszorg op het terrein van de volksgezondheid handelt het eerste lid van artikel 22. Er zijn diverse wetten van toepassing, zoals de Gezondheidswet i, de Wet marktordening gezondheidszorg i en de Wet publieke gezondheid i.

Het tweede lid betreft de overheidszorg voor de woongelegenheid. De bevordering van voldoende woongelegenheid is een taak die ziet op een van de primaire levensbehoeften van de mens. Dit is onder meer uitgewerkt in de Woningwet i en de Huisvestingswet. De term voldoende woongelegenheid die dit artikel bezigt, betreft niet alleen een voldoende aantal woningen, maar eveneens de kwaliteit van de woningen.

In het derde lid wordt aan de overheid de opdracht gegeven voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

3.

In eenvoudig Nederlands

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen gezond is en blijft.

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen een woning heeft.

De overheid probeert ervoor te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen en van zijn vrije tijd kan genieten.

Uitleg

Net als bij werk en inkomen geldt voor je gezondheid dat je zelf moet proberen gezond te blijven. Wel kan de overheid je daarbij helpen. De overheid kan bijvoorbeeld:

 • goede informatie geven over gezond leven;
 • zorgen dat er genoeg goede dokter en ziekenhuizen zijn;
 • zorgen dat ons eten en drinken schoon en gezond zijn.

Ook moet de overheid proberen ervoor te zorgen dat er voor iedereen een goede en betaalbare woning is. Maar je kunt geen woning van de overheid eisen.

Het derde deel van dit artikel betekent dat de overheid moet proberen te zorgen voor voldoende musea, theaters, en sportvelden en sporthallen.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over volksgezondheid, sport en huisvesting binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1798

Zij strekt, insgelijks, door heilzame wetten, haare zorg uit tot alles, wat in het algemeen de gezondheid der Ingezetenen kan bevorderen, met wegruiming, zooveel mooglijk, van alle belemmeringen.

1983
 • 1. 
  De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
 • 2. 
  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 • 3. 
  Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
1987: art 22, 1995: art 22, 1999: art 22, 2000: art 22, 2002: art 22, 2005: art 22, 2006: art 22, 2008: art 22, 2017: art 22, 2018: art 22, 2022: art 22