Artikel 80: Openbaarmaking adviezen

79
Artikel 80
81
 • 1. 
  De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.
 • 2. 
  Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.

In andere talen:

English

 • 1. 
  The recommendations made by the bodies referred to in the present chapter shall be made public according to rules to be laid down by Act of Parliament.
 • 2. 
  Other than in cases to be laid down by Act of Parliament, recommendations made in respect of Bills presented by or on behalf of the King shall be submitted to the States General.

Français

 • 1. 
  Les avis des organismes visés au présent chapitre sont publiés selon des règles à fixer par la loi.
 • 2. 
  Les avis rendus au sujet de projets de loi déposés par le Roi ou en son nom sont, sauf exceptions à déterminer par la loi, communiqués aux États généraux.

Deutsch

 • 1. 
  Die Gutachten der in diesem Kapitel bezeichneten Gremien werden nach durch Gesetz zu erlassenden Vorschriften veröffentlicht.
 • 2. 
  Gutachten zu Gesetzesvorlagen, die vom König oder in seinem Auftrageingebracht werden, werden außer in den durch Gesetz zu bezeichnenden Ausnahmen den Generalstaaten vorgelegt.

Español

 • 1. 
  Los dictámenes de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo se harán públicos conforme a las normas que se establezcan por la ley.
 • 2. 
  Los dictámenes emitidos en materia de proyectos de ley presentados por el Rey o en su nombre serán sometidos a los Estados Generales, salvo las excepciones que por la ley se establezcan.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Adviezen van de in hoofdstuk 4 genoemde colleges zijn in principe openbaar volgens in een wet i genoemde regels. Dergelijke regels zijn te vinden in de Wet openbaarheid van bestuur i, in de Wet op de Raad van State i en in de Comptabiliteitswet i.

Adviezen over wetsvoorstellen die door de regering i bij de Staten-Generaal i worden ingediend, worden in de regel aan de Staten-Generaal overgelegd. Uitzonderingen hierop dienen bij de wet te worden vastgesteld.

2.

Formele toelichting

Artikel 80 bevat bepalingen over de openbaarheid van de adviezen van de in hoofdstuk 4 genoemde colleges. Uitgangspunt daarbij is dat de wet regels stelt over die openbaarheid.

Dergelijke regels zijn te vinden in de Wet openbaarheid van bestuur i en ook in de Wet op de Raad van State i en de Comptabiliteitswet i.

Het artikel behelst voorts een enigszins verdergaand voorschrift voor de adviezen die worden uitgebracht over wetsvoorstellen die van de zijde van de regering zijn ingediend. Deze adviezen worden in de regel aan de Staten-Generaal overgelegd. Uitzonderingen hierop dienen bij de wet te worden vastgesteld.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Iedereen mag de adviezen lezen van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de andere adviescolleges van de regering. In de wet staan hiervoor regels.
 • 2. 
  De regering stuurt adviezen van adviescolleges over nieuwe wetten aan de Eerste en Tweede Kamer. In de wet kunnen uitzonderingen staan.

Uitleg

In dit artikel staat dat iedereen de adviezen mag lezen van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de andere adviescolleges van de regering. Ze zijn dus niet geheim.

De regering stuurt deze adviezen over nieuwe wetten aan de Eerste Kamer en aan de Tweede Kamer.

4.

Ontwikkeling artikel

1983
 • 1. 
  De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.
 • 2. 
  Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.
1987: art 80, 1995: art 80, 1999: art 80, 2000: art 80, 2002: art 80, 2005: art 80, 2006: art 80, 2008: art 80, 2017: art 80, 2018: art 80, 2022: art 80