Artikel 34: Voogdij minderjarige koning

33
Artikel 34
35

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning en het toezicht daarop. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.


In andere talen:

English

Parental responsibility for and guardianship of a King who is a minor, and the supervision thereof, shall be regulated by Act of Parliament. The two Houses of the States General shall meet in joint session to consider and decide upon the matter.

Français

La loi règle l'autorité parentale et la tutelle du Roi mineur ainsi que leur surveillance. Les États généraux réunis en une seule assemblée délibèrent et statuent en la matière.

Deutsch

Das Gesetz regelt die elterliche Gewalt und die Vormundschaft über den minderjährigen König und die Aufsicht über die elterliche Gewalt und die Vormundschaft. Die Generalstaaten beraten und beschließen hierüber in einer Vollversammlung.

Español

La ley regulará la patria potestad y la tutela sobre el Rey menor de edad, así como la supervisión de las anteriores. Se deliberará y decidirá sobre esa materia en sesión conjunta de los Estados Generales.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De wet regelt wie voogd is over de minderjarige koning i. In die wet staat dan niet alleen wie het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige koning heeft, maar ook wie daarop toezicht houden. De Eerste i en Tweede Kamer i vergaderen en besluiten samen in een Verenigde Vergadering i over dat wetsvoorstel.

2.

Formele toelichting

De wet regelt het koninklijk gezag en de voogdij van de minderjarige Koning. De Eerste en Tweede Kamer beraadslagen en besluiten samen over dat wetsvoorstel.

3.

In eenvoudig Nederlands

Als de Koning nog geen achttien jaar oud is, maken de regering en de Eerste en Tweede Kamer een wet waarin staat wie het ouderlijk gezag of de voogdij over hem heeft. In deze wet staat ook wie op het ouderlijk gezag of de voogdij moet letten. De Eerste en de Tweede Kamer vergaderen samen over deze wet. Ze nemen daar samen een beslissing over. In deze wet kan ook staan dat iemand anders dit allemaal doet.

Uitleg

Als je ouders dood gaan voordat je achttien bent, moet er iemand anders op je letten. Dat betekent dat iemand het ouderlijk gezag of de voogdij over je krijgt.

Dit geldt ook voor de Koning. Als de vader en moeder van de Koning doodgaan voordat hij achttien is, krijgt iemand het ouderlijk gezag of de voogdij over hem.

Wie het ouderlijk gezag of de voogdij krijgen staat in de wet. De regering of de Tweede Kamer maakt een voorstel voor een wet. En de Eerste en Tweede Kamer vergaderen daar samen over. Ze nemen samen een beslissing. Maar ze kunnen ook een wet maken waarin staat dat iemand anders dit allemaal doet.

4.

Achtergronden

Bijna altijd wordt al bij het in leven zijn van de koning een dergelijk wet gemaakt voor zijn troonopvolger. Zo werd op 9 juni 1981, nadat koningin Beatrix i koningin geworden was de voogdij over prins Willem-Alexander i geregeld.

5.

Ontwikkeling artikel

1814

Ingevalle van minderjarigheid, staat de Souvereine Vorst onder de voogdij van personen uit het Vorstelijk Huis en eenige aanzienlijke inboorlingen van den Lande. Deze voogdij wordt vooraf beraamd door zijnen voorganger en de Staten Generaal.

1815

Deze voogdij wordt vooraf beraamd door den regerenden Koning en de Staten-Generaal, in eene vereenigde zitting der beide Kamers.

1840: art 39
1848

De voogdij wordt geregeld en de voogden worden benoemd door eene wet.

Over het ontwerp dier wet nemen de Staten-Generaal hun besluit in eene vereenigde zitting der beide Kamers.

1887: art 32, 1917: art 32, 1922: art 30, 1938: art 32, 1948: art 32, 1953: art 32, 1956: art 32, 1963: art 32, 1972: art 32
1983

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

1987: art 34, 1995: art 34
1999

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning en het toezicht daarop. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

2000: art 34, 2002: art 34, 2005: art 34, 2006: art 34, 2008: art 34, 2017: art 34, 2018: art 34, 2022: art 34