Artikel 86: Intrekking wetsvoorstel

85
Artikel 86
87
 • 1. 
  Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.
 • 2. 
  Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden ingetrokken.

In andere talen:

English

 • 1. 
  A Bill may be withdrawn by or on behalf of the proposer until such time as it is passed by the States General.
 • 2. 
  A Bill which is to be presented by the Lower House or by a joint session of the States General may be withdrawn by the member or members introducing it until such time as it is passed.

Français

 • 1. 
  Tant qu'un projet de loi na pas été adopté par les États généraux, il peut être retiré par celui qui la déposé ou en son nom.
 • 2. 
  Tant que la Seconde Chambre ou, le cas échéant, l'assemblée commune des États généraux na pas adopté un projet de loi à déposer par cette Chambre ou, le cas échéant, par cette assemblée, ce projet peut être retiré par celui ou ceux des parlementaires qui lont présenté.

Deutsch

 • 1. 
  Solange eine Gesetzesvorlage nicht von den Generalstaaten angenommen worden ist, kann sie von demjenigen, der sie eingebracht hat, oder in seinem Auftrag zurückgezogen werden.
 • 2. 
  Solange die Zweite Kammer beziehungsweise die Vollversammlung eine von ihr einzubringende Gesetzesvorlage nicht angenommen hat, kann sie von dem Mitglied oder den Mitgliedern, von dem beziehungsweise denen sie unterbreitet worden ist, zurückgezogen werden.

Español

 • 1. 
  Mientras un proyecto de ley no haya sido aprobado por los Estados Generales podrá ser retirado por o en nombre de quien lo haya presentado.
 • 2. 
  Mientras la Segunda Cámara o la sesión conjunta, respectivamente, no haya aprobado un proyecto de ley presentado por ella, éste podrá ser retirado por el miembro o los miembros que hubiesen iniciado el procedimiento.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Zolang een wetsvoorstel niet is aangenomen kan het door de indiener worden ingetrokken. Dus tijdens de behandeling in de Tweede Kamer i en vervolgens Eerste Kamer i kan een door de regering i ingediend wetsvoorstel door de regering worden ingetrokken.

Een initiatiefvoorstel i kan tijdens de behandeling in de Tweede Kamer door de initiatiefnemers worden ingetrokken. Nadat de Tweede Kamer met het voorstel heeft ingestemd en het voorstel dus indient (zie artikel 82 i), kan alleen de Tweede Kamer het wetsvoorstel intrekken. Daar zal dus een besluit van de meerderheid van de Tweede Kamer aan ten grondslag moeten liggen.

Schema wie wetsvoorstellen mag intrekken tijdens de behandeling in

 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

door regering ingediende wetsvoorstellen

regering

regering

initiatiefvoorstellen

initiatiefnemers

Tweede Kamer

2.

Formele toelichting

Is er eenmaal een initiatiefwetsvoorstel, dat ter behandeling aan de Eerste Kamer is gezonden, dan kan het niet meer worden gewijzigd (artikel 85), en nog slechts worden ingetrokken door de Tweede Kamer (artikel 86, eerste lid, en artikel 85).

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Zolang een voorstel voor een nieuwe wet nog niet is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, kan degene die het voorstel heeft gemaakt het voorstel intrekken.
 • 2. 
  Zolang de Tweede Kamer of de Eerste en Tweede Kamer samen hun eigen voorstel voor een nieuwe wet nog niet hebben aangenomen, kunnen de kamerleden die het voorstel hebben gemaakt het voorstel intrekken.

Uitleg

In dit artikel staat dat degenen die een voorstel voor een nieuwe wet hebben gemaakt, dit voorstel kunnen intrekken.

Waarom kan dit? Tijdens de vergadering van de Tweede Kamer kunnen kamerleden of de regering het voorstel veranderen. Dan kan het zijn dat degenen die het voorstel hebben bedacht, hun voorstel niet meer goed vinden. En dat zij - door de verandering - liever hebben dat hun voorstel geen wet wordt. Daarom mogen zij het voorstel intrekken

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 9.2

De leden van het parlement en de regering kunnen door hen ingediende wetsvoorstellen en de ontwerp-begroting tot de eindstemming wijzigen en intrekken.

5.

Achtergronden

De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel niet wijzigen. Toch komt het voor dat bij de behandeling blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. Daarnaast kan de regering tegemoet willen komen aan bezwaren van de Eerste Kamer tegen een bepaald wetsvoorstel. Voor die gevallen is de 'novellepraktijk' ontwikkeld.

 • Novelle

  Een novelle is een wetsvoorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat nog aanhangig is bij de Eerste Kamer i. Een novelle wordt door de regering i ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. Daarnaast kan via een novelle tegemoet worden gekomen aan bezwaren van de Eerste Kamer tegen een bepaald onderdeel van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer stelt de regering dan voor de keuze: wij verwerpen het wetsvoorstel, tenzij het alsnog wordt gewijzigd.

6.

Ontwikkeling artikel

1798

De Eerste Kamer neemt, in het raadpleegen over eenig voorstel harer Leden of Commissiën, de volgende form in acht:

 • a. 
  Bij ieder voorstel, of rapport, moet worden voorgedragen het Ontwerp van de Wet, of van het Besluit, waartoe Hetzelve strekt.
 • b. 
  Er geschieden drie lezingen van elk zoodanig voorstel, alvoorens daarop te besluiten. De tusschenstand van de eene lezing tot de andere is, telkens, ten minsten van drie dagen.
 • c. 
  Na de eerste of tweede lezing, kan een voorstel verworpen, of de raadpleging daarover uitgesteld worden. Het besluit kan niet eerder, dan na de derde lezing, plaats hebben.
 • d. 
  De tweede lezing heeft geene plaats, dan wanneer in de eerste lezing, vijf Leden dezelve vorderen; wordende, in dat geval, de dag tot die tweede lezing, bepaald. Ditzelfde word, bij eene tweede lezing in acht genomen omtrend de derde lezing.
 • e. 
  De bijvoegselen, of bepaalingen van eenig voorstel kunnen wel, bij de eerste of tweede lezing, voorgedragen, doch niet, dan na de derde lezing, in overweging worden genomen.
1801

Twaalf uit dezelven discutiëeren de voorgedragen Wetten, en worden hier toe by meerderheid van stemmen voor den tyd van elke gewone of buitengewone Byëenkomst verkozen. De discussiën over alle voorstellen, welke in de eerste week van elke gewone Byëenkomst zyn ingekomen, moeten zyn afgelopen en de zaken tot conclusie gebracht, uiterlyk op den laatsten dag van elke Byëenkomst, dat is den 30 Mey of den 15 December respectivelyk. In buitengewone Byëenkomsten moeten de voorstellen, waarom die zyn samengeroepen, vóór het scheiden van dezelve en uiterlyk binnen den tyd van eene Maand worden afgedaan.

Tot de stemming overgegaan zynde, brengen alle vyf en dertig Leden hunne stem uit by ja en neen. Het voorstel kan altoos geduurende de discussiën terug genomen worden.

1887

Zoolang de Eerste kamer nog niet heeft beslist, blijft de Koning bevoegd het door hem gedaan voorstel weder in te trekken.

1917: art 115, 1922: art 116, 1938: art 118, 1948: art 118, 1953: art 125, 1956: art 125, 1963: art 125, 1972: art 125
1983
 • 1. 
  Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.
 • 2. 
  Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden ingetrokken.
1987: art 86, 1995: art 86, 1999: art 86, 2000: art 86, 2002: art 86, 2005: art 86, 2006: art 86, 2008: art 86, 2017: art 86, 2018: art 86, 2022: art 86