Artikel 135: Gemeenschappelijke regelingen

134
Artikel 135
136

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk geval artikel 134 i, tweede en derde lid, van toepassing is.


In andere talen:

English

Rules pertaining to matters in which two or more public bodies are involved shall be laid down by Act of Parliament. These may provide for the establishment of a new public body, in which case Article 134, paragraphs 2 and 3, shall apply.

Français

La loi donne des règles pour pourvoir aux affaires concernant plus d'un organisme public. Il peut être pourvu à cette occasion à l'institution d'un nouvel organisme public, auquel cas l'article 134, paragraphes 2 et 3, est applicable.

Deutsch

Das Gesetz enthält Vorschriften zur Regelung von Angelegenheiten, an denen zwei oder mehrere öffentliche Körperschaften beteiligt sind. Dabei kann die Gründung einer neuen öffentlichen Körperschaft vorgesehen sein; in diesem Fall gilt Artikel 134 Absatz 2 und 3.

Español

La ley dictará normas para proveer en asuntos en que dos o más entes públicos estén interesados, pudiendo en tal caso proveer en la creación de un nuevo ente público, en cuyo caso lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 134 será de aplicación.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Besturen van gemeenten en openbare lichamen moeten soms samenwerken. Hoe dat moet staat in de wet i. Eventueel kan een nieuw openbaar lichaam (artikel 134) i worden ingesteld.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen i staan de belangrijkste regels.

2.

Formele toelichting

De bestuurlijke organisatie van ons land vereist, dat openbare lichamen voor de vervulling van bepaalde taken moeten kunnen samenwerken. Artikel 135 biedt de grondslag voor een wettelijke vormgeving aan verschillende vormen van samenwerking tussen openbare lichamen.

De bepaling ziet niet slechts op gemeenten, maar op alle openbare lichamen. Voorts wordt met zoveel woorden bepaald, dat daarbij in de instelling van een nieuw openbaar lichaam kan worden voorzien.

De Wet gemeenschappelijke regelingen i bevat de voornaamste van deze wettelijke regels.

3.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staan regels voor de samenwerking tussen overheden. Deze samenwerking kan leiden tot een nieuwe overheid. Dan gelden regel 2 en 3 van artikel 134 i.

Uitleg

Soms willen overheden samenwerken. Bijvoorbeeld, de gemeenten in de regio Twente werken samen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een baan hebben. En de inwoners van Twente zo goed mogelijk kunnen wonen.

In artikel 135 staat dat er een wet is waarin staat hoe gemeenten moeten samenwerken. Dit is de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Soms kan deze samenwerking leiden tot een nieuwe overheid. De samenwerking tussen de gemeenten in de regio Rotterdam leidde in 1965 tot een nieuwe overheid: het openbaar lichaam Rijnmond. De gemeenten hebben deze nieuwe overheid in 1986 alweer opgeheven.

4.

Ontwikkeling artikel

1922

De wet regelt de voorziening in zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij welke twee of meer gemeenten zijn betrokken.

1938: art 151, 1948: art 151, 1953: art 158, 1956: art 158, 1963: art 158, 1972: art 158
1983

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk geval artikel 134 i, tweede en derde lid, van toepassing is.

1987: art 135, 1995: art 135, 1999: art 135, 2000: art 135, 2002: art 135, 2005: art 135, 2006: art 135, 2008: art 135, 2017: art 135, 2018: art 135, 2022: art 135