Artikel 89: Algemene Maatregelen van Bestuur; Algemeen verbindende voorschriften

88
Artikel 89
90
 • 1. 
  Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.
 • 2. 
  Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.
 • 3. 
  De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.
 • 4. 
  Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.

In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) worden bij koninklijk besluit vastgesteld. AMvB's berusten vaak op de wet. Een wet bepaalt dan een kader waarin wordt bepaald dat de regering regels nader moet uitwerken. De regering gebruikt daar dan AMvB's voor.

Voor regels die door straffen gehandhaafd moeten worden, is een wetsbepaling noodzakelijk die deze bevoegdheid geeft. De op te leggen straffen moeten ook in een wet staan.

De bekendmaking en inwerkingtreding van AMvB's is net zo geregeld als bij wetten: zie artikel 88.

De voorschriften over de inhoud van AMvB's en de bekendmaking en inwerkingtreding daarvan zijn ook van toepassing op andere algemeen verbindende voorschriften die de centrale overheid geeft.

2.

Formele toelichting

Algemene maatregelen van bestuur

Algemene maatregelen van bestuur (a.m.v.b.'s) dienen bij koninklijk besluit te worden vastgesteld. Voorschriften, door straffen te handhaven, mogen daarin alleen worden gegeven, als er een wetsbepaling is die daartoe de bevoegdheid verleent. De op te leggen straffen dienen opgenomen te worden in een formele wet.

In artikel 89 is verder een bepaling opgenomen over de bekendmaking en inwerkingtreding van a.m.v.b.'s overeenkomstig het hiervoor beschreven voorschrift over de bekendmaking en inwerkingtreding van wetten.

Andere vanwege het rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften

Ten slotte bevat artikel 89 een bepaling over 'andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften'. Daarin worden de hiervoor weergegeven voorschriften over de inhoud van a.m.v.b.'s en de bekendmaking en inwerkingtreding ervan, uitgebreid tot alle algemeen verbindende voorschriften die de centrale overheid geeft.

Daarbij valt te denken aan regelingen die krachtens delegatie in een wet of a.m.v.b. door een minister worden vastgesteld.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  De regering maakt algemene maatregelen van bestuur. Een algemene maatregel van bestuur is een regel van de regering.
 • 2. 
  Als in een algemene maatregel van bestuur een straf staat, moet er een wet zijn waarin deze straf staat. In die wet staat welke straffen er zijn.
 • 3. 
  In de wet staat hoe de regering de algemene maatregel van bestuur bekendmaakt. En wanneer een algemene maatregel van bestuur geldt. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit beslist. Een nieuwe algemene maatregel van bestuur geldt niet voordat de regering hem bekend heeft gemaakt.
 • 4. 
  De punten 2 en 3 van dit artikel gelden ook voor andere algemene regels van de regering en van ministers.

Uitleg

In artikel 81 staat dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer de wetten maken. En dat zij dit samen doen. Het is dus niet mogelijk dat de regering of een minister alleen een wet kan maken. De regering moet dit altijd samen doen met de Eerste en Tweede Kamer.

Er zijn ook regels die de regering zonder de Eerste en Tweede Kamer kan maken. Sommige van deze regels zijn algemene maatregelen van bestuur. Algemene maatregelen van bestuur kan de regering alleen maken door deze te bespreken in de ministerraad en advies te vragen aan de Raad van State.

Een algemene maatregel van bestuur is net als een wet een regel die voor iedereen geldt. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen een wet en een algemene maatregel van bestuur. In een wet staat de belangrijkste algemene regel. Bijvoorbeeld dat iedere buitenlander die in Nederland wil wonen een inburgeringsexamen moet doen. Dit staat in de Wet inburgering. In een algemene maatregel van bestuur schrijft de regering bijvoorbeeld hoe het examen er precies uitziet. Welke vragen de inburgeraar op het examen krijgt. En wanneer hij slaagt voor het examen.

Wanneer mag de regering een algemene maatregel van bestuur maken? Meestal heb je een wet nodig om een algemene maatregel van bestuur te mogen maken. Dit is zeker zo als er in de algemene maatregel van bestuur een straf staat. Die straf moet dan ook in de wet staan. En in de wet moet ook staan welke straf er is.

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 10

Een organieke wet regelt: de gevallen waarin en de wijzen waarop delegatie van wetgevende bevoegdheid is geoorloofd; blanco-delegatie is verboden.

5.

Ontwikkeling artikel

1848

Ten aanzien der algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat, bepaalt de wet insgelijks de wijze van afkondiging en het tijdstip, waarna zij zullen werken.

1887

Door den Koning worden algemeene maatregelen van bestuur vastgesteld.

Bepalingen, door straffen te handhaven, worden in die maatregelen niet gemaakt, dan krachtens de wet.

De wet regelt de op te leggen straffen.

1917: art 56, 1922: art 55, 1938: art 57, 1948: art 57, 1953: art 57, 1956: art 57, 1963: art 57, 1972: art 57
1983
 • 1. 
  Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.
 • 2. 
  Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.
 • 3. 
  De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.
 • 4. 
  Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.
1987: art 89, 1995: art 89, 1999: art 89, 2000: art 89, 2002: art 89, 2005: art 89, 2006: art 89, 2008: art 89, 2017: art 89, 2018: art 89, 2022: art 89