Belangrijkste thema's en media-evenementen 10 - 23 juni 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 7 juni 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad i van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken i, 13 en 14 juni 2019

Op donderdag 13 juni worden de ministers ingelicht over de voortgang met de richtlijn gelijke behandeling en zullen zij conclusies aannemen over een verslag van de Europese Rekenkamer i (het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen), over maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en over de veranderende arbeidswereld. Ook wordt er gestemd over waar de Europese Arbeidsautoriteit i haar vestigingsplaats krijgt.

Op vrijdag 14 juni zullen de ministers conclusies aannemen over de bestrijding van antimicrobiële resistentie en debatteren over hoe EU‑middelen investeringen in de gezondheidszorg kunnen stimuleren.

Raad Economische en Financiële Zaken i, 14 juni 2019

De Raad zal spreken over de fiscale en financiële aspecten van de Commissie-mededeling "Een schone planeet voor iedereen". Voorts komen de landspecifieke aanbevelingen van het Europees Semester 2019 aan bod en wordt er over de belasting op financiële transacties gedebatteerd.

Raad Buitenlandse Zaken i, 17 juni 2019

De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen actuele kwesties, de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en Sudan bespreken. Zij zullen met de Jordaanse Minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi informeel van gedachten wisselen over met name de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Ministers van Buitenlandse Zaken en de Ministers van Defensie zullen een uitvoerige bespreking wijden aan de integrale EU‑strategie.

Raad Algemene Zaken i, 18 juni 2019

De Raad zal het uitbreidingspakket 2019 en het volgende meerjarig financieel kader bespreken. Hij zal ook doorgaan met de voorbereidingen voor de Europese Raad van juni.

Raad Landbouw en Visserij i, 18 juni 2019

De Raad zal het eens worden over een partiële algemene oriëntatie omtrent de verordening inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. Hij zal ook worden geïnformeerd over een mededeling inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid en de vangstmogelijkheden voor 2020, en over een voortgangsverslag inzake het GLB‑hervormingspakket na 2020.

Europese Raad, 20 en 21 juni 2019

De Europese Raad zal naar verwachting besluiten nemen over benoemingen voor de volgende institutionele cyclus, en de strategische agenda 2019‑2024 goedkeuren. De leiders zullen ook debatteren over de langetermijnbegroting van de EU en de klimaatverandering. Andere kwesties die op de agenda staan, zijn het Europees Semester en desinformatie. De Europese Raad kan daarnaast specifieke kwesties in verband met het buitenlands beleid aan de orde stellen. De bijeenkomst wordt gevolgd door een Eurotop, waarop de leiders wellicht de hervorming van de Europese monetaire unie (EMU) zullen bespreken.