35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 23 maart 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Knops i.

 

Het wetsvoorstel heeft tot doel om meer duidelijkheid te verschaffen over onderdelen van de Grondwetsherzieningsprocedure, met name daar waar het gaat om de tweede lezing. Artikel 137, derde lid, van de Grondwet regelt nu dat de tweede lezing kan worden behandeld door een nieuw gekozen Tweede Kamer. In het verleden is discussie geweest over de vraag of dit de eerst gekozen Tweede Kamer moest zijn na het aannemen van de eerste lezing of dat dit ook een latere kon zijn. Het wetsvoorstel brengt op dit punt duidelijkheid. Alleen de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet kan het voorstel behandelen. Als die het wetsvoorstel niet behandelt voor het einde van de zittingsduur, vervalt het van rechtswege.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet ) en gepubliceerd in het Staatsblad op 9 november 2020 (Stb. 2020, 430).

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwets­herzienings­procedure, tweede lezing) i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
23 maart 2020

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. (Raymond) Knops i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding

Over de toepassing van de Grondwetsherzieningsprocedure vindt de afgelopen jaren met enige regelmaat discussie plaats. Die spitst zich toe op de tweede lezing en dan in het bijzonder op de vraag op welk moment een voorstel in tweede lezing in procedure moet worden gebracht, wie dat doet (de regering of een of meer leden van de Tweede Kamer) en of de behandeling van de tweede lezing ook moet worden afgerond door de Tweede Kamer die na de eerste lezing is gekozen. Het is niet wenselijk als er over deze aspecten van de procedure onduidelijkheid bestaat. Daarom wordt voorgesteld de Grondwet aan te passen.

Ter uitvoering van een toezegging aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 21 februari 2019 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met enkele suggesties om de Grondwetsherzieningsprocedure te wijzigen.1 Deze suggesties worden in het onderhavige wetsvoorstel uitgewerkt. Concreet wordt voorgesteld om in de eerste plaats te verduidelijken dat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet het voorstel tot Grondwetsherziening in tweede lezing overweegt. Verder wordt voorgesteld te bepalen dat indien deze Tweede Kamer in tweede lezing geen besluit neemt, het grondwetsvoorstel van rechtswege vervalt. In verband hiermee worden enkele suggesties gedaan om te waarborgen dat deze Kamer maximaal de ruimte heeft om de behandeling niet alleen ter hand te nemen, maar die ook af te ronden gedurende haar zittingsduur, ook als de Kamer tussentijds zou worden ontbonden. Met dit wetsvoorstel is beoogd de bestaande Grondwetsherzieningsprocedure te verduidelijken en te bewerkstelligen dat de behandeling van een grondwetsvoorstel sneller wordt afgerond en het parlementaire debat zich kan richten op de inhoud daarvan.

1 Kamerstukken II 2018/19, 31 570, nr. 35.

kst-35419-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

5.

Documenten

(24 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 9 november 2020, bekendmaking wet, Stb. 2020, 430    
Wet van 14 oktober 2020, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) -
 
1 13 oktober 2020, stemming(en), 35419     HEK20202021-5-6
Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 13 oktober 2020
 
2 13 oktober 2020, brief,    
Brief commissie aan bewindspersoon: minister BZK verzoeken om nadere informatie over het kabinetsbeleid ter zake n.a.v. de behandeling van de wetsvoorstellen 35418 en 35419 in de EK
 
1 6 oktober 2020, behandeling, 35418; 35419; 35418; F     HEK20202021-4-8
Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer en herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 6 oktober 2020
 
1 9 september 2020, eindverslag, nr. D     KST35419D
Eindverslag
 
1 4 september 2020, memorie van antwoord, nr. C     KST35419C
Memorie van antwoord
 
1 1 juli 2020, voorlopig verslag, nr. B     KST35419B
Voorlopig verslag
 
2 10 juni 2020, verslag van een wetgevingsoverleg, 35419; 35418; 35417, nr. 9     KST354199
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet
vergadering: 25 mei 2020
 
1 3 juni 2020, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST35419A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 3 juni 2020, eindtekst,    
Eindtekst:
 
2 2 juni 2020, stemming(en), 35419     HTK20192020-77-8
Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 2 juni 2020
 
2 25 mei 2020, amendement, nr. 8     KST354198
Amendement Özütok over de mogelijkheid voor de Kamer om bij meerderheid de behandeling van een tweede lezing door te schuiven naar een volgende Tweede Kamer
 
2 15 mei 2020, besluitenlijst, 2020A01566 30    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 14 mei 2020 -
vergadering: 14 mei 2020
 
2 14 mei 2020, bijgewerkte tekst,    
Bijgewerkte tekst, bijgewerkt t/m nr. 7 (Nota van wijziging d.d. 12 mei 2020)
 
2 8 mei 2020, nota van wijziging, nr. 7     KST354197
Nota van wijziging
 
2 8 mei 2020, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST354196
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 23 april 2020, verslag, nr. 5     KST354195
Verslag
 
2 6 april 2020, besluitenlijst, 2020A01345 3    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) maandag 6 april 2020 -
vergadering: 6 april 2020
 
2 26 maart 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST354191
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2020, agenda procedurevergadering, 2020A01345 11    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 31 maart 2020 -
vergadering: 31 maart 2020
 
2 26 maart 2020, agenda procedurevergadering,    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 26 maart 2020 -
vergadering: 26 maart 2020
 
2 23 maart 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST354194
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 23 maart 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST354193
Memorie van toelichting
 
2 23 maart 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST354192
Voorstel van wet
 

6.

Internetconsultatie

7.

Woordvoerders

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.