35785 - Het in de Grondwet opnemen van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 31 maart 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bruins Slot i.

 

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 429) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35785 is die tweede lezing. Het wetsvoorstel heeft als doel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer ook toe te kennen aan niet-ingezetenen (Nederlanders in het buitenland). Daarvoor wordt een speciaal kiescollege ingesteld. Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de leden van dit kiescollege. Het kiescollege stemt vervolgens, net als de leden van de Provinciale Staten, mee voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bestaat al een dergelijk kiescollege.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer) en gepubliceerd in het Staatsblad op 18 augustus 2022 (Stb. 2022, 316).

2.

Kerngegevens

Ingediend
31 maart 2021

Volledige titel
Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (hierna: de grondwetswijziging).1 Ingevolge de Grondwet worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de provinciale staten en de leden van de kiescolleges van de Caribische openbare lichamen. Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer in 2014 heeft de regering gekeken naar mogelijkheden om niet-ingezetenen invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. Bij brief van 22 februari 2019 zijn beide Kamers geïnformeerd over drie mogelijkheden.2 Conclusie van deze brief is dat het instellen van een kiescollege de beste optie is. De andere twee voorgestelde opties - niet-ingezetenen direct de leden van de Eerste Kamer laten kiezen of het kiesrecht voor de provinciale staten uitbreiden voor niet-ingezetenen - vielen af, omdat ze niet pasten binnen de grondwettelijke uitgangspunten.

De grondwetswijziging regelt dat de leden van de Eerste Kamer mede worden gekozen door de leden van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege. Hiermee bewerkstelligt de grondwetgever dat niet alleen de Nederlandse ingezetenen (via de provinciale statenverkiezingen in Europees Nederland en de kiescollegeverkiezingen in Caribisch Nederland), maar ook de Nederlanders die in het buitenland wonen (Nederlandse niet-ingezetenen) invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. De criteria voor kiesgerechtigdheid voor het kiescollege zijn gekoppeld aan de criteria die gelden voor kiesgerechtigdheid voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

De vormgeving van het kiescollege niet-ingezetenen (hierna: het kiescollege) moet bij wet in formele zin worden uitgewerkt. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. De hoofdlijnen van de vormgeving van het kiescollege zijn aan het parlement voorgelegd.3 In het voorliggende wetsvoorstel worden deze hoofdlijnen verder uitgewerkt.

In deze uitvoeringswet wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de al bestaande regelgeving over de inrichting en verkiezing van provinciale staten en van de kiescolleges in Caribisch Nederland. Op een aantal punten is een afwijkende regeling nodig aangezien de bestaande regelgeving veelal uitgaat van fysieke processen maar alle kiesgerechtigden voor de kiescollegeverkiezing en de kiescollegeleden in het buitenland wonen.

4.

Documenten

(29 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 18 augustus 2022, bekendmaking wet, Stb. 2022, 316    
Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal -
 
1 5 juli 2022, stemming(en), 35785     HEK20212022-36-7
Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer -
vergadering: 5 juli 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790     HEK20212022-35-9
Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790     HEK20212022-35-3
Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 12 mei 2022, sprekerslijst, 35785    
Sprekerslijst - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785)
vergadering: 28 juni 2022
 
1 12 mei 2022, sprekerslijst, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790    
Sprekerslijst - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (35.790)
vergadering: 28 juni 2022
 
1 11 mei 2022, eindverslag, nr. C     KST35785C
Eindverslag
 
1 19 april 2022, bijlage bij nr. B     BLG1026544
Beslisnota bij de memorie van antwoord (bijlage bij 35785,nr.B) -
 
1 19 april 2022, memorie van antwoord, nr. B     KST35785B
Memorie van antwoord
 
2 11 april 2022, memorie van toelichting, 36071, nr. 3     KST360713
Memorie van toelichting - Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen)
 
1 23 maart 2022, voorlopig verslag, nr. A     KST35785A
Voorlopig verslag
 
2 17 maart 2022, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 1 februari 2022, stemming(en), 35785     HTK20212022-44-7
Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer -
vergadering: 1 februari 2022
 
2 25 januari 2022, behandeling, 35785     HTK20212022-41-16
Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer -
vergadering: 25 januari 2022
 
2 21 januari 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 17 december 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02505 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 17 december 2021 -
vergadering: 17 december 2021
 
2 14 december 2021, brief,    
Verzoek van het lid Ellian (VVD) om namens de commissie plenair te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35785), zo spoedig mogelijk in te plannen aangezien de eerstvolgende verkiezing van de Eerste Kamer met rasse schreden nadert
 
2 17 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 14    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 juni 2021 -
vergadering: 17 juni 2021
 
2 14 juni 2021, bijlage bij nr. 7     BLG985846
Rapportage 'Mogelijkheden voor de stemgewichten voor het Kiescollege voor Niet-ingezetenen' (bijlage bij 35785,nr.7) -
 
2 11 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 11 juni 2021 -
vergadering: 11 juni 2021
 
2 10 juni 2021, brief, nr. 7     KST357857
Brief regering; Hoofdlijnen kiescollege niet-ingezetenen
 
2 10 juni 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST357856
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 21 mei 2021, verslag, nr. 5     KST357855
Verslag
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 31 maart 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST357854
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357853
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357852
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357851
Koninklijke boodschap
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.M. (Renske) Leijten 25-01-2022 SP R.M. (Renske) Leijten i
J.C. (Joost) Sneller 25-01-2022 D66 J.C. (Joost) Sneller i
L. (Laura) Bromet 25-01-2022 GL L. (Laura) Bromet i
M.F. (Mark) Strolenberg 25-01-2022 VVD M.F. (Mark) Strolenberg i
M. (Martin) Bosma 25-01-2022 PVV M. (Martin) Bosma i
R. (Roelof) Bisschop 25-01-2022 SGP R. (Roelof) Bisschop i
I. (Inge) van Dijk 25-01-2022 CDA I. (Inge) van Dijk i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 25-01-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

Eerste termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 28-06-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort i
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 28-06-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem i
B.O. (Boris) Dittrich 28-06-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman 28-06-2022 50PLUS M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman i
H. (Hugo) Doornhof 28-06-2022 CDA H. (Hugo) Doornhof i
M.J.M. (Tiny) Kox 28-06-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox i
P. (Peter) Schalk 28-06-2022 SGP P. (Peter) Schalk i
C.F. (Caspar) van den Berg 28-06-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg i
R.A. (Ruud) Koole 28-06-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole i
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 28-06-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma i
L.P. (Lennart) van der Linden 28-06-2022 Fractie-Nanninga (ex-FVD) L.P. (Lennart) van der Linden i
H. (Henk) Otten 28-06-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

Tweede termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 28-06-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort i
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 28-06-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem i
B.O. (Boris) Dittrich 28-06-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman 28-06-2022 50PLUS M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman i
H. (Hugo) Doornhof 28-06-2022 CDA H. (Hugo) Doornhof i
M.J.M. (Tiny) Kox 28-06-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox i
P. (Peter) Schalk 28-06-2022 SGP P. (Peter) Schalk i
C.F. (Caspar) van den Berg 28-06-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg i
R.A. (Ruud) Koole 28-06-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole i
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 28-06-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma i
H. (Henk) Otten 28-06-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.