Artikel V: Herziening Grondwet

IV
Artikel V
VI
 • 1. 
  Artikel 137 van de Grondwet zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit artikel, blijft van kracht ten aanzien van een voorstel tot verandering in de Grondwet waarvan de wet die verklaart dat zij in overweging zal worden genomen, is bekendgemaakt vóór de datum waarop de Tweede Kamer is gekozen die zitting heeft op de datum van inwerkingtreding van dit artikel.
 • 2. 
  Indien een wijziging van artikel 137 van de Grondwet in werking is getreden die ertoe strekt dat de Staten-Generaal in verenigde vergadering een voorstel tot verandering in de Grondwet in tweede lezing overwegen, komt het derde lid van artikel 137 van de Grondwet te luiden:
 • 3. 
  Nadat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, is samengekomen, overwegen de Staten-Generaal in verenigde vergadering in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien zij gedurende de zittingsduur van de in de eerste volzin bedoelde Tweede Kamer geen besluit nemen over het voorstel, vervalt dit van rechtswege.
 • 3. 
  Dit additionele artikel vervalt op een bij wet te bepalen tijdstip, nadat de behandeling van voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste en het tweede lid is afgerond.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Article 137 of the Constitution as it read prior to the entry into force of this Article shall continue to apply in relation to a Bill for the amendment of the Constitution if the Act of Parliament stating that the amendment shall be considered is published before the date on which the Lower House that is sitting on the date of entry into force of this Article was elected.
 • 2. 
  If an amendment to Article 137 of the Constitution, to the effect that a Bill for the amendment of the Constitution shall be considered at second reading by a joint session of the States General, has entered into force, the third paragraph of Article 137 of the Constitution shall read as follows:
 • 3. 
  After the Lower House elected subsequent to the publication of the Act of Parliament referred to in the first paragraph has assembled, a joint session of the States General shall consider, at second reading, the Bill for the amendment of the Constitution as referred to in the first paragraph. The Bill shall be passed only if at least two-thirds of the votes cast are in favour. If the joint session does not decide on the Bill while the Lower House as referred to in the first sentence is sitting, the Bill will fall by operation of law.
 • 3. 
  This additional article shall be repealed on a date to be determined by Act of Parliament, after the consideration of Bills for the amendment of the Constitution as referred to in the first and second paragraphs has been completed.

Français

 • 1. 
  L’article 137 de la Constitution tel qu’établi avant l’entrée en vigueur du présent article continue de s’appliquer à un projet de modification de la Constitution si la loi déclarant qu’elle sera prise en considération a été publiée avant la date d’élection de la Seconde Chambre siégeant à la date d’entrée en vigueur du présent article.
 • 2. 
  Si une modification de l’article 137 de la Constitution est entrée en vigueur, prévoyant que les États généraux réunis en une seule assemblée examinent en seconde lecture un projet de modification de la Constitution, le paragraphe 3 de l’article 137 est modifié comme suit :
 • 3. 
  Après la réunion de la Seconde Chambre élue après la publication de la loi visée au paragraphe 1, les États généraux réunis en une seule assemblée examinent en seconde lecture le projet de modification visé au paragraphe 1. Ils ne peuvent l’adopter qu’aux deux tiers au moins des voix exprimées. S’ils ne statuent pas sur le projet durant la législature de la Seconde Chambre visée à la première phrase, celui-ci est abrogé de droit.
 • 3. 
  Le présent article additionnel est abrogé à une date à fixer par la loi, après que l’examen des projets de modification de la Constitution comme visé aux paragraphes 1 et 2 est achevé.

Deutsch

 • 1. 
  Artikel 137 der Verfassung gemäß dem Wortlaut vor Inkrafttreten dieses Artikels bleibt im Hinblick auf eine Vorlage zur Änderung der Verfassung in Kraft, wenn das Gesetz, mit dem erklärt wird, dass diese beraten werden soll, vor dem Tag der Wahl jener Zweiten Kammer verkündet worden ist, in deren Wahlperiode der Tag des Inkrafttretens dieses Artikels fällt.
 • 2. 
  Ist eine Änderung von Artikel 137 der Verfassung in Kraft getreten, wonach die Generalstaaten in einer Vollversammlung eine Vorlage zur Änderung der Verfassung in zweiter Lesung beraten, lautet Artikel 137 Absatz 3 der Verfassung:
 • 3. 
  Nachdem die Zweite Kammer, die nach Verkündung des Gesetzes im Sinne des Absatzes 1 gewählt worden ist, zusammengetreten ist, beraten die Generalstaaten in einer Vollversammlung in zweiter Lesung die Änderungsvorlage im Sinne des Absatzes 1. Für die Annahme der Vorlage durch die Generalstaaten ist eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Fassen sie während der Wahlperiode der Zweiten Kammer im Sinne des Satzes 1 keinen Beschluss über die Vorlage, ist diese von Rechts wegen hinfällig.
 • 3. 
  Dieser Zusatzartikel wird zu einem durch Gesetz zu bestimmenden Zeitpunkt nach Abschluss der Beratung von Vorlagen zur Änderung der Verfassung im Sinne der Absätze 1 und 2 hinfällig.

Español

 • 1. 
  El artículo 137 de la Constitución seguirá en vigor con el texto que tenía antes de la entrada en vigor de este artículo, con respecto a un proyecto de modificación de la Constitución cuya ley que declare que va a ser tomado en consideración haya sido publicada antes de la fecha en que haya sido elegida la Segunda Cámara que esté constituida en la fecha de entrada en vigor de este artículo.
 • 2. 
  Si ha entrado en vigor una modificación del artículo 137 de la Constitución que implique que los Estados Generales deben deliberar en sesión conjunta en segunda lectura sobre un proyecto de modificación de la Constitución, el apartado tercero del artículo 137 de la Constitución tendrá el siguiente texto:
 • 3. 
  Después de que se haya reunido la Segunda Cámara que se elija después de que se publique la ley mencionada en el apartado primero, los Estados Generales deliberarán en sesión conjunta en segunda lectura sobre el proyecto de modificación a que se refiere el apartado primero. Únicamente podrán aprobarlo con una mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos. Si durante el periodo de mandato de la Segunda Cámara mencionada en la primera frase no se adopta ninguna resolución sobre el proyecto, este caducará automáticamente.
 • 3. 
  Este artículo adicional quedará derogado en un momento que debe determinar la ley, después de que haya concluido la tramitación de los proyectos de modificación de la Constitución mencionados en los apartados primero y segundo.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Dit additioneel artikel is ingevoerd bij de Grondwetswijzing in 2022 die regelde dat alleen de nieuw gekozen (en niet een later gekozen) Tweede Kamer in tweede lezing over een wijzigingsvoorstel kan beslissen.

2.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 9 i, voor zover dit betrekking heeft op het recht tot betoging, treedt eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

1987: art V
1995
1999: art V, 2000: art V, 2002: art V, 2005: art V, 2006: art V, 2008: art V, 2017: art V, 2018: art V
2022
 • 1. 
  Artikel 137 van de Grondwet zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit artikel, blijft van kracht ten aanzien van een voorstel tot verandering in de Grondwet waarvan de wet die verklaart dat zij in overweging zal worden genomen, is bekendgemaakt vóór de datum waarop de Tweede Kamer is gekozen die zitting heeft op de datum van inwerkingtreding van dit artikel.
 • 2. 
  Indien een wijziging van artikel 137 van de Grondwet in werking is getreden die ertoe strekt dat de Staten-Generaal in verenigde vergadering een voorstel tot verandering in de Grondwet in tweede lezing overwegen, komt het derde lid van artikel 137 van de Grondwet te luiden:
 • 3. 
  Nadat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, is samengekomen, overwegen de Staten-Generaal in verenigde vergadering in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien zij gedurende de zittingsduur van de in de eerste volzin bedoelde Tweede Kamer geen besluit nemen over het voorstel, vervalt dit van rechtswege.
 • 3. 
  Dit additionele artikel vervalt op een bij wet te bepalen tijdstip, nadat de behandeling van voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste en het tweede lid is afgerond.