Artikel 93: Rechtskracht internationale verdragen

92
Artikel 93
94

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.


In andere talen:

English

Provisions of treaties and of resolutions by international institutions which may be binding on all persons by virtue of their contents shall become binding after they have been published.

Français

Les dispositions des traités et des décisions des organisations de droit international public qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication.

Deutsch

Bestimmungen von Verträgen und Beschlüssen völkerrechtlicher Organisationen, die ihrem Inhalt nach allgemein verbindlich sein können, haben Verbindlichkeit nach ihrer Veröffentlichung.

Español

Las estipulaciones de tratados y de acuerdos de organizaciones internacionales de derecho público que por su contenido puedan obligar a toda persona, tendrán fuerza obligatoria una vez publicadas.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben voor iedereen verbindende kracht, nadat zij zijn bekendgemaakt. Zulke bepalingen hebben, met andere woorden, zonder nadere tussenkomst van de nationale wetgever rechtstreekse werking waar iedereen zich aan moet houden.

De bekendmaking is geregeld in artikel 95 i. Dit grondwetsartikel is uitgewerkt in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen i.

2.

Formele toelichting

De werking van het internationale recht in de nationale rechtsorde is omschreven in de artikelen 93 en 94.

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben voor iedereen verbindende kracht, nadat zij zijn bekendgemaakt. Zulke bepalingen hebben, met andere woorden, zonder nadere tussenkomst van de nationale wetgever rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde.

3.

In eenvoudig Nederlands

Soms moeten burgers zich houden aan regels in verdragen van internationale organisaties. Die regels zijn pas geldig als de regering ze aan iedereen heeft bekendgemaakt.

Uitleg

Soms maakt een internationale organisatie regels waaraan alle Nederlanders zich moeten houden. Deze regels gelden als de Nederlandse regering deze regels bekendgemaakt heeft. Het is dus niet nodig dat de Nederlandse regering hiervoor een aparte Nederlandse regel maakt.

Bijvoorbeeld, de Europese Unie maakt ook wetten waaraan alle burgers zich moeten houden. Nederland hoeft dan geen aparte wet te maken. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van kinderstoeltjes in auto's. De Europese Unie heeft gezegd dat iedereen die kleiner is dan 1,35 meter in een autostoeltje moet zitten.

Nederland hoeft daar zelf geen aparte wet voor te maken. Maar de regering moet deze afspraak wel aan de burgers vertellen. Als dat gebeurt, geldt de afspraak vanzelf ook in Nederland. In artikel 95 staat hoe de regering de afspraken bekendmaakt.

4.

Ontwikkeling artikel

1953

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten. De overeenkomsten verbinden een ieder, voorzover zij zijn bekend gemaakt.

1956

Bepalingen van overeenkomsten, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben deze verbindende kracht nadat zij bekend zijn gemaakt.

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van overeenkomsten.

1963: art 65, 1972: art 65
1983

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

1987: art 93, 1995: art 93, 1999: art 93, 2000: art 93, 2002: art 93, 2005: art 93, 2006: art 93, 2008: art 93, 2017: art 93, 2018: art 93, 2022: art 93