Artikel I-20: De Europese Raad

I-19
Artikel I-20
I-21
 • 1. 
  De Europese Raad geeft aan de Unie de voor haar ontwikkeling nodige impulsen en stelt haar algemene politieke richtsnoeren en prioriteiten vast. Hij oefent geen wetgevingstaken uit.
 • 3. 
  De Europese Raad komt elk kwartaal na een convocatie door zijn voorzitter bijeen. Indien de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Europese Commissie betreft, door een Europese Commissaris. Indien de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen.
 • 4. 
  Voorzover in de Grondwet niet anders is bepaald, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Noot PDC

Relevante bepalingen uit Deel III van de Grondwet:

2.

Ontwikkeling artikel

1984
 • 1. 
  De Europese Raad:
  • doet aanbevelingen en gaat verplichtingen aan op het terrein van de samenwerking,
  • besluit in de door dit Verdrag genoemde gevallen en overeenkomstig de in artikel 11 i vervatte procedure over de uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie,
  • benoemt de Voorzitter van de Commissie,
  • richt mededelingen aan de andere instellingen van de Unie,
  • brengt het Parlement periodiek op de hoogte van de werkzaamheden van de Unie op de onder zijn bevoegdheid vallende gebieden,
  • beantwoordt de schriftelijke en mondelinge vragen van leden van het Parlement,
  • oefent de overige bevoegdheden uit die hem bij dit Verdrag zijn verleend.
 • 2. 
  De Europese Raad stelt zijn besluitvormingsprocedures vast.
1994

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden of regeringsleiders van de lid-staten en de voorzitter van de Commissie.

De Europese Raad geeft de Unie de voor haar ontwikkeling noodzakelijke impulsen en stelt, in samenspraak met het Europees Parlement, de algemene politieke richtsnoeren van de Unie vast.

2003
 • 1. 
  De Europese Raad geeft aan de Unie de voor haar ontwikkeling noodzakelijke impulsen en stelt haar algemene politieke richtsnoeren en prioriteiten vast.
 • 2. 
  De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten, zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie. De minister van Buitenlandse Zaken neemt aan de besprekingen deel.
 • 3. 
  De Europese Raad komt elk kwartaal na een convocatie door zijn voorzitter bijeen. Wanneer de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Raad besluiten zich te laten bijstaan door een minister en, voor de voorzitter van de Commissie, door een lid van de Commissie. Wanneer de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen.
 • 4. 
  Voorzover de Grondwet niet anders bepaalt, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.
2003
 • 1. 
  De Europese Raad geeft aan de Unie de voor haar ontwikkeling noodzakelijke impulsen en stelt haar algemene politieke richtsnoeren en prioriteiten vast.
 • 3. 
  De Europese Raad komt elk kwartaal na een convocatie door zijn voorzitter bijeen. Wanneer de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Raad besluiten zich te laten bijstaan door een minister en, voor de voorzitter van de Commissie, door een lid van de Commissie. Wanneer de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen.
 • 4. 
  Voorzover de Grondwet niet anders bepaalt, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.
2003
 • 1. 
  De Europese Raad geeft aan de Unie de voor haar ontwikkeling nodige impulsen en stelt haar algemene politieke richtsnoeren en prioriteiten vast. Hij oefent geen wetgevingstaken uit.
 • 3. 
  De Europese Raad komt elk kwartaal na een convocatie door zijn voorzitter bijeen. Indien de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Europese Commissie betreft, door een Europese Commissaris. Indien de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen.
 • 4. 
  Voorzover in de Grondwet niet anders is bepaald, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.

3.

Noot PDC

Relevante bepalingen uit Deel III van de Grondwet:

2003
 • 1. 
  De Europese Raad geeft aan de Unie de voor haar ontwikkeling nodige impulsen en stelt haar algemene politieke richtsnoeren en prioriteiten vast. Hij oefent geen wetgevingstaken uit.
 • 3. 
  De Europese Raad komt elk kwartaal na een convocatie door zijn voorzitter bijeen. Indien de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich te laten bijstaan worden bijgestaan door een minister en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door een Europese commissaris. Indien de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen.
 • 4. 
  Tenzij in de Grondwet anders is bepaald, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.

Noot PDC, Verwante artikelen:

2004
 • 1. 
  De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. Hij oefent geen wetgevingstaak uit.
 • 3. 
  De Europese Raad wordt ieder kwartaal door zijn voorzitter in vergadering bijeengeroepen. Indien de agenda zulks vereist, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich elk te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door een lid van de Commissie. Indien de situatie zulks vereist, roept de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeen.
 • 4. 
  Tenzij in de Grondwet anders is bepaald, spreekt de Europese Raad zich bij consensus uit.