Artikel 20: Rechten, toe te passen op produkten in Lijst G

19
Artikel 20
21

De rechten, toe te passen op de produkten in lijst G genoemd, worden bij wege van onderhandelingen tussen de Lid-Staten vastgesteld. Iedere Lid-Staat kan aan deze lijst andere produkten toevoegen tot ten hoogste 2% van de totale waarde van zijn invoer uit derde landen gedurende het jaar 1956.

De Commissie neemt alle initiatieven dienstig om deze onderhandelingen voor het einde van het tweede jaar na de inwerkingtreding van dit Verdrag te doen beginnen en voor het einde van de eerste etappe te doen beëindigen.

Ingeval voor bepaalde produkten binnen deze termijn geen overeenstemming wordt bereikt, stelt de Raad, tot aan het einde van de tweede etappe met eenparigheid en vervolgens met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief vast op voorstel van de Commissie.

1.

Toelichting Nederlandse regering

De produkten, waarvoor het buitentarief zal worden vastgesteld door middel van onderhandelingen, zijn opgenomen in lijst G. Ieder land kan aan deze lijst nog produkten toevoegen, doch tot een maximum van 2 pct. van de totale waarde van zijn import uit derde landen in 1956.

Produkten, vervat in lijst F, vallen hier echter niet onder. Deze additionele mogelijkheid van toevoeging van posten op lijst G is opgenomen, omdat bij de definitieve berekening van het tarief altijd nog kan blijken, dat de toepassing van het rekenkundig gemiddelde - al of niet gecorrigeerd - tot ernstige moeilijkheden aanleiding geeft.

De Commissie bevordert een zo spoedig mogelijk entameren der onderhandelingen.

Indien de Lid-Staten voor bepaalde produkten niet tot een akkoord komen voor het einde van de eerste etappe, stelt de Raad het buitentarief hiervoor vast op voorstel van de Commissie. Deze vaststelling geschiedt met unanimiteit gedurende de tweede etappe en met gekwalificeerde meerderheid nadien. Het bezwaar, dat tegen deze regeling bij meerderheidsbeslissing zou kunnen bestaan, wordt door de bepaling van artikel 25, lid 2 i (soepele tariefcontingentsprocedure), naar het voorkomt in belangrijke mate verminderd.