Artikel 158: Benoeming en mandaat van de leden

157
Artikel 158
159

De leden van de Commissie worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen der Lid-Staten benoemd.

Hun mandaat duurt vier jaar. Zij zijn herbenoembaar.