27033 - Invoering van het correctief referendum (Grondwetswijziging, tweede poging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 2 maart 2000 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok i, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Peper i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 11 december 2001.

2.

Kerngegevens

Ingediend
2 maart 2000

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok i
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. (Bram) Peper i

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, in eerste lezing vastgesteld bij de wet van 5 maart 1998 (Stb. 137), is in tweede lezing aangenomen door de Tweede Kamer maar vervolgens in tweede lezing verworpen door de Eerste Kamer op 19 mei 1999. Dit heeft geleid tot de ontslagaanvraag van het kabinet die na de informatie is ingetrokken. Tijdens de informatie zijn nieuwe afspraken gemaakt inzake het correctief referendum. De regering hecht aan de invoering van het correctief referendum op centraal en decentraal niveau en heeft besloten tot herindiening van het verworpen grondwetsherzieningsvoorstel.

Voor de toelichting op dit voorstel verwijzen wij naar de tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen over het identieke voorstel dat in 1996 in eerste lezing is ingediend en in 1999 in tweede lezing is verworpen (kamerstukken II 1996/97, 25 153; handelingen II 1996/97, blz. 6234–6264, 6414–6429, 6800–6832 en 6975–6976; kamerstukken I 1996/97, 25 153 (312); kamerstukken I 1997/98, 25 153 (67, 67a, 67b, 67c, 67d); handelingen I 1997/98, blz. 905–919, 941–961, 1039; kamerstukken II 1997/98, 1998/99, 26 156; handelingen II 1998/99, blz. 3304–3327, 3341–3366, 3370; kamerstukken I 1998/99, 26 156 (221, 221a t/m 221c); handelingen I 1998/99, blz. 1339–1362, 1373–1407).

De tekst van artikel 89b van het voorstel is verduidelijkt door een beter leesbare rangschikking van de uitzonderingen. Daarbij is tevens de uitzondering voor de uitvoering van het Statuut en de daarop gemaakte uitzondering voor de goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden, vereenvoudigd tot de uitzondering voor rijkswetten, behoudens rijkswetten tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden. Aan de uitzondering van rijkswetten ligt de overweging ten grondslag dat het onjuist is de mogelijkheid te bieden om door middel van een in Nederland gehouden referendum volgens de bepalingen van het Statuut door de Staten-Generaal aanvaarde voorstellen van rijkswet die aangelegenheden van het Koninkrijk als geheel betreffen, alsnog ongedaan te maken. De aangepaste tekst van artikel 89b drukt dit uit op een meer directe en eenduidiger wijze. Dit houdt tevens in dat voorstellen tot wijziging van het Statuut niet aan een correctief referendum kunnen worden onderworpen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zeven amendementen ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

6.

Documenten

(32 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 3 augustus 2001, stemming(en), pag. 1691-1691     HAN7298A06
Stemming over het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033)  -
vergadering: 10 juli 2001
 
1 20 juli 2001, behandeling, pag. 1608-1612     HAN7295A04
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033); - Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27034)
vergadering: 4 juli 2001
 
1 20 juli 2001, behandeling, pag. 1552-1574     HAN7294A04
Voortzetting van de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033); - Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27034)
vergadering: 3 juli 2001
 
1 20 juli 2001, behandeling, pag. 1487-1506     HAN7293A03
Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen: - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033); - Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27034)
vergadering: 2 juli 2001
 
1 15 mei 2001, eindverslag, nr. 263b     KST53053
Eindverslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
publicatie: 17 mei 2001
 
1 10 mei 2001, memorie van antwoord, nr. 263a     KST52985
Memorie van antwoord
publicatie: 14 mei 2001
 
1 13 april 2001, voorlopig verslag, nr. 263     KST52605
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
publicatie: 19 april 2001
 
2 13 februari 2001, stemming(en), pag. 3555-3555     HAN7221A12
Stemmingen over vijf moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake het correctief referendum (kamerstukken 27033 en 27034), te weten: - de gewijzigde motie-Halsema over openbaarheid van tussenstanden bij ondersteuningsverklaringen (kamerstuk 27033, 27034, nr. 19, was nr. 14); - de motie-Halsema over controle door een onafhankelijke referenduminstantie (kamerstuk 27033, 27034, nr. 15); - de motie-Scheltema-de Nie c.s. over nieuwe technieken bij referenda en verkiezingen (kamerstuk 27033, 27034, nr. 16); - en twee andere moties
vergadering: 6 februari 2001
 
2 13 februari 2001, stemming(en), pag. 3551-3552     HAN7221A10
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (kamerstuk 27033)  -
vergadering: 6 februari 2001
 
2 9 februari 2001, behandeling, pag. 3404-3440     HAN7218A03
Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033); - het wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27034)
vergadering: 31 januari 2001
 
2 31 januari 2001, behandeling, pag. 3278-3300     HAN7215A05
Voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033); Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27034) -
vergadering: 24 januari 2001
 
2 31 januari 2001, behandeling, pag. 3207-3252     HAN7213A08
Behandeling van: - wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (27033); - wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27034)
vergadering: 23 januari 2001
 
2 31 januari 2001, gewijzigde motie, nr. 19     KST51069
Gewijzigde motie om openbaarmaking van tussenstanden bij het verzamelen van ondersteuningsverklaringen te stimuleren
publicatie: 5 februari 2001
 
2 31 januari 2001, motie, nr. 18     KST51068
Motie om geen raadgevende referenda te houden over onderwerpen waarover beslissende referenda toegestaan zijn
publicatie: 5 februari 2001
 
2 31 januari 2001, motie, nr. 17     KST51067
Motie om aan te geven of en in hoeverre een vergoeding voor extra kosten van een referendum op zijn plaats is
publicatie: 5 februari 2001
 
2 31 januari 2001, motie, nr. 16     KST51065
Motie om aan de Kamer te rapporteren over de mogelijkheden van en vorderingen bij de introductie van nieuwe en moderne media
publicatie: 5 februari 2001
 
2 31 januari 2001, motie, nr. 15     KST51055
Motie om een onafhankelijke referendumkamer in te stellen voor advies aan en controle over de overheden
publicatie: 5 februari 2001
 
2 31 januari 2001, motie, nr. 14     KST51053
Motie om de openbaarmaking van tussenstanden bij het verzamelen van ondersteuningsverklaringen te regelen
publicatie: 5 februari 2001
 
2 31 januari 2001, amendement, nr. 13     KST51045
Amendement inzake verbod op raadgevende referenda op onderwerpen waarover ook beslissende referenda hebben plaatsgevonden
publicatie: 2 februari 2001
 
2 23 januari 2001, amendement, nr. 9     KST50870
Amendement om de drempels aan te houden die zijn geadviseerd door de commissie-Biesheuvel
publicatie: 25 januari 2001
 
2 23 januari 2001, amendement, nr. 8     KST50869
Amendement om de wetgever de bevoegdheid te geven binnen vijf jaar het correctief wetgevingsreferendum te regelen
publicatie: 25 januari 2001
 
2 23 januari 2001, amendement, nr. 12     KST50874
Amendement om groepen burgers de mogelijkheid te geven onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen
publicatie: 25 januari 2001
 
2 23 januari 2001, amendement, nr. 11     KST50873
Amendement om een planologische kernbeslissing als onderwerp van een referendum mogelijk te maken
publicatie: 25 januari 2001
 
2 23 januari 2001, amendement, nr. 10     KST50872
Amendement om het koningschap en het koninklijk huis als onderwerp van een referendum mogelijk te maken
publicatie: 25 januari 2001
 
2 22 januari 2001, amendement, nr. 7     KST50868
Amendement om het aantal indieners van een verzoek tot referendum niet in de grondwet, maar in een wet te regelen
publicatie: 25 januari 2001
 
2 29 juni 2000, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST47051
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 6 juli 2000
 
2 25 mei 2000, verslag, nr. 5     KST46077
Verslag
publicatie: 6 juni 2000
 
2 3 maart 2000, brief, nr. 4     KST44356
Brief minister met een proeve van de wetgeving ter uitvoering van grondwetsbepalingen inzake een beslissend referendum
publicatie: 14 maart 2000
 
2 2 maart 2000, advies Raad van State en nader rapport, nr. B     KST44312
Advies en nader rapport
publicatie: 8 maart 2000
 
2 2 maart 2000, oorspronkelijke tekst, nr. A     KST44311
Oorspronkelijke tekst
publicatie: 9 maart 2000
 
2 2 maart 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST44310
Memorie van toelichting
publicatie: 8 maart 2000
 
2 2 maart 2000, voorstel van wet, nr. 1-2     KST44308
Voorstel van wet
publicatie: 8 maart 2000
 

7.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

F. (Femke) Halsema 23-01-2001 GL F. (Femke) Halsema i
J.P. (Peter) Rehwinkel 23-01-2001 PvdA J.P. (Peter) Rehwinkel i
G.J. (Gert) Schutte 23-01-2001 GPV G.J. (Gert) Schutte i
O. (Olga) Scheltema-de Nie 23-01-2001 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
J.T. (Koos) van den Berg 23-01-2001 SGP J.T. (Koos) van den Berg i
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 23-01-2001 CDA M.J.A. (Maria) van der Hoeven i
A.C. (Agnes) Kant 23-01-2001 SP A.C. (Agnes) Kant i
A.J. (Jan) te Veldhuis 23-01-2001 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis i
K.G. (Klaas) de Vries 24-01-2001 Minister K.G. (Klaas) de Vries i
K.G. (Klaas) de Vries 31-01-2001 Minister K.G. (Klaas) de Vries i

Tweede termijn Tweede Kamer

F. (Femke) Halsema 31-01-2001 GL F. (Femke) Halsema i
J.P. (Peter) Rehwinkel 31-01-2001 PvdA J.P. (Peter) Rehwinkel i
G.J. (Gert) Schutte 31-01-2001 GPV G.J. (Gert) Schutte i
O. (Olga) Scheltema-de Nie 31-01-2001 D66 O. (Olga) Scheltema-de Nie i
J.T. (Koos) van den Berg 31-01-2001 SGP J.T. (Koos) van den Berg i
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 31-01-2001 CDA M.J.A. (Maria) van der Hoeven i
A.C. (Agnes) Kant 31-01-2001 SP A.C. (Agnes) Kant i
A.J. (Jan) te Veldhuis 31-01-2001 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis i
K.G. (Klaas) de Vries 31-01-2001 Minister K.G. (Klaas) de Vries i

Derde termijn Tweede Kamer

A.J. (Jan) te Veldhuis 31-01-2001 VVD A.J. (Jan) te Veldhuis i
F. (Femke) Halsema 31-01-2001 GL F. (Femke) Halsema i
K.G. (Klaas) de Vries 31-01-2001 Minister K.G. (Klaas) de Vries i

Eerste termijn Eerste Kamer

A.H.M. (Alfons) Dölle 02-07-2001 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle i
J.J. (Jan) van Heukelum 02-07-2001 VVD J.J. (Jan) van Heukelum i
E.C.M. (Erik) Jurgens 02-07-2001 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens i
J.C. (Jan) Terlouw 02-07-2001 D66 J.C. (Jan) Terlouw i
G. (Gerrit) Holdijk 02-07-2001 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
L.H.G. (Leo) Platvoet 02-07-2001 GL L.H.G. (Leo) Platvoet i
R.F. (Bob) Ruers 02-07-2001 SP R.F. (Bob) Ruers i
K.G. (Klaas) de Vries 03-07-2001 Minister K.G. (Klaas) de Vries i

Tweede termijn Eerste Kamer

A.H.M. (Alfons) Dölle 03-07-2001 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle i
J.J. (Jan) van Heukelum 03-07-2001 VVD J.J. (Jan) van Heukelum i
E.C.M. (Erik) Jurgens 03-07-2001 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens i
J.C. (Jan) Terlouw 03-07-2001 D66 J.C. (Jan) Terlouw i
G. (Gerrit) Holdijk 03-07-2001 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
L.H.G. (Leo) Platvoet 03-07-2001 GL L.H.G. (Leo) Platvoet i
R.F. (Bob) Ruers 03-07-2001 SP R.F. (Bob) Ruers i
K.G. (Klaas) de Vries 04-07-2001 Minister K.G. (Klaas) de Vries i

8.

Andere bronnen

9.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.