Artikel 273: Raadpleging verplicht bij twistgeding

272
Artikel 273
274

Het staat niemand vrij, eenig twistgeding aantevangen, zonder zig, alvoorens, tot den Vrederegter te hebben vervoegd.

Zo de Vrederegter hen niet kan bevredigen, verwijst hij hen, bij schriftelijke acte, naar de Burgerlijke Regtbank, met overlegging der daartoe behoorende Stukken, door beide Partijen onderteekend.